Skip Navigation Links
Izvješće o radu uprave za inspekcijske poslove županije zapadnohercegovačke za 2011. godinu

U 2011. godini inspektori Uprave za inspekcijske poslove su izvršili 1 616 inspekcijska pregleda. Od ukupnog broja inspekcijskih pregleda 651 pregled odnosi se na fizičke osobe, a 965 pregleda se odnosi na pravne osobe.

Donijeto je  300 rješenja, od toga 272 rješenje o uklanjanjunedostataka i 28 rješenja o zabrani rada .

Broj izdanih rješenja kojima su naređene mjere otklanjanje utvrđenih nedostataka ukazuje na preventivno djelovanje inspektora - upozoravanje subjekata nadzora  na obaveze iz propisa, ukazivanje na štetne posljedice, predlaganje mjera za otklanjanje njihovih uzroka i sl.

Pored navedenih upravnih mjera  inspektori su izdali 138 prekršajnih naloga, što u novčanoj vrijednosti iznosi   105.770,00 KM.

Realizacija plaćanja kazni po izdanim prekršajnim nalozima plaćeno je 46,80%, odnosno 49.510, 00 KM. Samo  u 10 slučajeva  stranka je zatražila sudsko odlučivanje.

Podnijet 1 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, te 6  kaznenih  prijava protiv nepoznatog počinitelja iz oblasti komunalne inspekcije.

Sukladno zadatku Uprave za inspekcijske poslove za osiguranje zakonitosti iz oblasti šumarstva, rješenjem županijske šumarsko-lovne inspekcije iz ranijih godina  od gospodarskih subjekata uplaćen iznos za OKŠ u iznosu od 31.562,09 KM, uz napomenu da je presudom Ustavnog suda B i H od 14.04. 2009. godine br: U-26/08 Zakon o šumama stavljen van snage od 27.11. 2009. godine. U razdoblju od prosinca 2009. godine do prosinca 2011. godine na snazi je bila Uredba o šumama dana 06.12. 2011. godine prošao je vremenski rok važenja Uredbe o šumama, te trenutno iz oblasti šumarstva nema pozitivnih zakonskih propisa. Isto tako, poljoprivredni inspektor je u 2011.godini donio 4 rješenja o povratu županijskih poljoprivrednih poticaja u ukupnom iznosu od 100.303,75 KM.

Pored gore nabrojanih izdanih kaznenih, prekršajnih i upravnih mjera inspektori Uprave za inspekcijske poslove su poduzimali i ostale mjere koje se ne mogu svrstavati u prekršajne, kaznene i upravne, odnosno obavljali i druge poslove svatko iz svoje nadležnosti kao što su:

1.)    7233 uzoraka uzeto i poslano na analizu   od čega:

       -veterinarska inspekcija…………............7 215,

       -sanitarna inspekcija……………….. ……   18,

2.)    Broj pregledanih životinja na liniji klanja……………………    92 226,

3.)    Obavljen pregled, kontrola i nadzor nad proizvodnjom

mlijeka i mliječnih prerađevina………………………. 1 548 170 litara

4.)    Pregledano ribe u objektu za čišćenje i preradu ribe………….13 460 kg,

5.)    Izdano je 429 veterinarsko-zdravstvenih certifikata o izvozima.

 Uprava je fakturirala gospodarskim društvima za obavljene veterinarsko zdravstvene  preglede u  izvještajnom periodu račune u iznosu od  99.263,36 KM, a u navedenom periodu po ovom osnovu ukupno je uplaćen iznos od 115.084,09 KM.

 Podnijetasu 2 zahtjeva Županijskom pravobraniteljstvu ŽZH kao zakonskomzastupniku imovinskih interesa Županije ZH da poduzme mjere iz svoje nadležnosti vezano za neplaćanje naknada za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede za 2 gospodarska društva.

 U 2011. godini inspektori Uprave su, pored nadzora iz svoje oblasti, po ovlaštenju ravnatelja Uprave obavljali poslove i iz drugih oblasti ( vodoprivredne, šumarske, rudarske i inspekcije zaštite okoliša).

 Na svojoj 25. sjednici održanoj dana 15. i 17. svibnja 2012. godine Vlada Županije Zapadnohercegovačke je donijela Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Uprave za inspekcijske poslove za 2011. godinu.