Skip Navigation Links
Izvješće o radu uprave za inspekcijske poslove županije zapadnohercegovačke za 2012. Godinu

IZVJEŠĆE O RADU UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2012. GODINU

U  2012. godini inspektori Uprave za inspekcijske poslove izvršili su 1 693 inspekcijska pregleda. Od ukupnog broja inspekcijskih pregleda 817 pregleda odnosi se na fizičke osobe, a 876 pregleda odnosi se na pravne osobe.

Doneseno 487 rješenja, a od toga 459 rješenja o uklanjanju nedostataka i 28 rješenja ozabrani rada.

Broj izdanih rješenja kojima su naređene mjere otklanjanja utvrđenih nedostataka ukazuju na preventivno djelovanje inspektora – upozoravanje subjekta nadzora na obveze iz propisa, ukazivanje na štetne posljedice, predlaganje mjera za otklanjanje njihovih uzroka i sl.

Pored navedenih upravnih mjera inspektori su izdali 171 prekršajni nalog, što u novčanojvrijednosti iznosi 109 300,00 KM.

Realizacija plaćanja kazni po izdanim prekršajnim  iznosi 40 450,00 KM.

Za 38 predmeta po prekršajnim nalozima stranka zatražila sudsko odlučivanje ili 22%.

Sukladno zadatku Uprave za inspekcijske poslove za osiguranje zakonitosti iz oblasti šumarstva, rješenjem županijske šumarsko-lovne inspekcije iz ranijih godina  od gospodarskih subjekata uplaćen iznos za OKŠ u iznosu od 52 155, 85 KM, uz napomenu  da je presudom Ustavnog suda B i H od 14.04. 2009. godine br: U-26/08 Zakon o šumama („ Sl. novine Federacije B i H“, br: 20/02, 29/03 i 37/04)  stavljen van snage  27.11. 2009. godine. U razdoblju od prosinca 2009. godine do prosinca 2011. godine na snazi je bila Uredba o šumama („Sl. novine Federacije B i H“, br: 83/09,26/10,33/10, 38/10 i 60/11). Dana 06.12. 2011. godine prošao je vremenski rok važenja navedene Uredbe, te trenutno iz oblasti šumarstva nema pozitivnih zakonskih propisa.

Pored gore nabrojanih izdanih prekršajnih i upravnih mjera inspektori Uprave za inspekcijske poslove su poduzimali i ostale mjere koje se ne mogu svrstati u prekršajne i upravne, odnosno obavljali i druge poslove svatko iz svoje nadležnosti kao što su:

6090 uzeto uzoraka i poslano na analizu od čega:

        - veterinarska inspekcija……………6010,

        - sanitarna inspekcija…………………..80,

Broj pregledanih životinja na liniji klanja…………………..75 498.

Obavljen pregled, kontrola i nadzor nad proizvodnjom

mlijeka i mliječnih prerađevina……………………………. 1 166 400 litara,

Pregledano ribe u objektu za čišćenje i preradu ribe………..39 750 kg,

Izdano je 440 veterinarsko-zdravstvenih certifikata o izvozima.

Uprava je fakturirala gospodarskim društvima za obavljene veterinarsko - zdravstvene preglede u izvještajnom periodu račune u iznosu od 51 261,68 KM, a u navedenom periodu po ovom osnovu ukupno je uplaćen iznos od 54 679,56 KM.

Podnijeta su 3 zahtjeva Županijskom pravobraniteljstvu Županije ZH kao zakonskom zastupniku imovinskih interesa Županije Zapadnohercegovačke  da poduzme mjere iz svoje mjerodavnosti vezano za neplaćanje naknada za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede za 3 gospodarska društva.

U 2012. godini inspektori Uprave su, pored nadzora iz svoje oblasti, po ovlasti ravnatelja Uprave obavljali poslove i iz drugih oblasti ( vodoprivredne, šumarske i inspekcije zaštite okoliša).