NAREDBA KRIZNOG STOŽERA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI

U okviru aktivnosti na prevenciji pojave i ranog otkrivanja eventualnih slučajeva oboljenja izazvanog novootkrivenim virusom COVID-19, koji je Zaključkom Vlade FBiH broj: 164/2020 od 31. siječnja 2020.godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za F BiH, Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke na sjednici održanoj 14. ožujka 2020. godine donosi:

NAREDBU

  1. Nalaže se Upravi za inspekcijske poslove ŽZH da u suradnji s općinskim/gradskim inspekcijskim službama osigura potreban broj sanitarnih inspektora za kontrolu ulaska građana i stranih državljana u ŽZH.
  2. Nalaže se Ministarstvu unutarnjih poslova ŽZH da sukladno svojim nadležnostima osigura kontrolu izvršavanja mjera zdravstvenog nadzora za osobe kojima su iste određene.
  3. Za nepoštivanje izdanih rješenja o zdravstvenom nadzoru i kućnoj izolaciji kao i poštivanje naredbi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi u skladu s čankom 70. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“, broj: 29/05) utvrđuje se kazna u iznosu od 1.000,00 KM.
  4. Nalaže se općinama i gradovima u Županiji Zapadnohercegovačkoj da poduzmu odgovarajuće mjere u prevenciji širenja koronavirusa, sukladno Zaključku Vlade ŽZH broj: 01-278/20-45 od 14. ožujka 2020. godine i naredbama Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH