Besplatni anonimni telefon građana 0800 800 20

Na temelju članka 20. Zakona o slobodi pristupa informacija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 32/01), Ravnatelj Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke dana 30. travnja 2009. godine objavio je

VODIČ KROZ POSTUPAK ZA OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA KOJIMA RASPOLAŽE UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

I. PRAVO PRISTUPA INFORMACIJAMA

Pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke ima svaka pravna i fizička osoba. Uprava za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke dužna je priopćiti informacije koje su pod njezinom kontrolom u skladu s odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama i propisanom odnosno ustanovljenom procedurom.

II.OGRANIČENJE PRISTUPA INFORMACIJAMA

Pravo pristupa informacijama može biti ograničeno samo na način i pod uvjetima propisanim zakonom.

III.UTVRĐIVANJE IZUZETAKA

Uprava za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke kao tijelo utvrditi će izuzetom od priopćavanja onu informaciju koja je u suprotnosti s interesima i okolnostima propisanim u zakonu, nakon svestrane ocjene svakog pojedinog slučaja, a osobito:


a) ako utvrdi izuzetak u smislu članka 6, 7. i 8. Zakona o slobodi pristupa informacijama (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj: 32/01) za cijelu ili dio informacije i

b) ako utvrdi, nakon objavljenog ispitivanja javnog interesa, u smislu članka 9. prethodno navedenog zakona, da priopćavanje nije u javnom interesu.

IV. ISPITIVANJE JAVNOG INTERESA

1. Uprava za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke obvezno će provesti ispitivanje javnog interesa sukladno članku 9. Zakona o slobodi pristupa informacijama.

2. Prilikom ispitivanja javnog interesa Uprava za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke uzeti će u obzir svaku korist i štetu koje mogu proizaći iz priopćavanja informacije utemeljene na elementima u odnosu na koje bi se moglo procijeniti hoće li biti povrijeđena osobna privatnost treće osobe, legitimni ciljevi Federacije BiH i povjerljivi komercijalni podaci treće osobe.

3. Uprava za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke priopćit će traženu informaciju bez obzira na iznimke propisane u članku 6, 7. i 8. citiranog Zakona , koje je služba Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke utvrdila izuzetim od priopćavanja, ako je priopćavanje u javnom interesu.

4. Uprava za inspekcijske poslove će informaciju priopćiti, po isteku roka od 15 dana od prijema tog rješenja , sukladno članku 9. točka 3. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, protiv kojega se može izjaviti žalba u daljem roku od 8 dana od dana prijema istog tijela nadležnog za odlučivanje po žalbi. Pored prava na izjavljivanje žalbe, korisnik informacije iz rješenja ima pravo obratiti se instituciji Ombudsmana Federacije Bosne i Hercegovine.

5. Ako je dio informacije utvrđen kao izuzetak, Uprava za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke izdvaja taj dio i priopćava ostatak informacija, osim ako uslijed ovog razdvajanja informacija nije postala nerazumljiva.

V. POSTUPAK PRISTUPA INFORMACIJA

1. Zahtjev u pisanoj formi ( čiji je sadržaj obuhvaćen ovim elaboratom) podnosi se Upravi za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke na jednom od službenih jezika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

2. Zahtjev mora imati dovoljno podataka u obliku, odnosno prirodi informacije kako bi se omogućilo da davatelj informacije (Uprava za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke ) uz razuman napor pronađe i stavi na uvid traženu informaciju.

3. Zahtjev za davanje informacije mora biti potpisan od osobe koja istu zahtjeva, sa točnom adresom boravišta, odnosno prebivališta i JMBG.

4. Zahtjev se predaje preko administrativno – tehničkog tajnika u Upravi za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke.

5. Zahtjev koji se odnosi na osobnu informaciju podnositelja zahtjeva, isti pored prethodno navedenih podataka i uvjeta , može podnijeti samo fizička osoba, na koju se zahtjev odnosi, odnosno njezin zakonski zastupnik ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastila za pristup informacija.

6. Ako zahtjev podnese fizička osoba na koju se zahtjev ne odnosi ta osoba je dužna da potpiše zahtjev i pokaže propisanu osobnu ispravu sa fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju odnosno punomoć, kao i kopiju osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.

7. Službenici Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke ovlašteni za informiranje su Marinko Miličević i Jozo Grbavac.

VI. NEMOGUĆNOST POSTUPANJA U SKLADU SA ZAHTJEVOM

1. Ako Uprava za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke nije u mogućnosti udovoljiti zahtjevu zbog nepostojanja prethodno navedenih formalnih uvjeta, propisanih u članku 11. stavak 2. rješenjem će obavijestiti podnositelja zahtjeva da zahtjev ne može biti obrađen iz navedenih razloga.

2. Protiv rješenja iz prethodne točke može se izjaviti žalba nadležnom tijelu za njezino razmatranje sa troškovima i pravom obraćanja Instituciji Ombudsmana u Federaciji Bosne i Hercegovine.

VII. POSTUPANJE NAKON PRIJEMA ZAHTJEVA

1. Nakon što Uprava za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke razmotri zahtjev i odobri pristup informaciji, u cijelosti ili djelomice, donijet će rješenje te isto dostaviti podnositelju zahtjeva.

2. Navedeno rješenje sadrži:

- izvještavanje o mogućnosti osobnog pristupa informaciji u prostorijama Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke,

- izvještavanje o mogućnosti umnožavanja informacije i o troškovima umnožavanja informacije, s tim da se informacija omogućava nakon izvršene uplate i

- prilog kopije tražene informacije, kada se ista osigurava besplatno.

3. Ako Uprava za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke odbije pristup informacije u cijelosti ili djelomično, donijeti će rješenje kojim će izvijestiti podnositelja zahtjeva.

4. Navedeno rješenje sadrži:

- zakonski razlog za izuzeće tražene informacije,

- uputu o pravu na priziv, uz troškove kao i pravo obraćanja instituciji Ombudsmana.

5. Rješenje se dostavlja što je prije moguće, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, a isti se rok može produžiti o čemu podnositelj zahtjeva mora biti izvješten na pogodan način.

VIII. TROŠKOVI UMNOŽAVANJA

1. Uprava za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke ne naplaćuje pristojbu ili naknadu za podnesene zahtjeve, rješenja ili izvješća u smislu ovog Zakona.

2. Cijena se podnositelju zahtjeva određuje samo za troškove umnožavanja, a utvrđuje se sukladno uputi koju donosi federalni ministar pravosuđa.

3. Podnositelj zahtjeva za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica, dužan je platiti po 0,50 po stranici.

4. 5,00 KM po disketi elektronskih obrada.

5. 5,00 KM po stranici za nestandardnu veličinu papira.

6. Blagajna Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke vršit će prijem uplate za troškove umnožavanja tražene informacije o čemu će voditi odgovarajuću evidenciju i izdati potrebnu priznanicu osobi koja je izvršila uplatu.

Prilog: Obrazac zahtjeva za pristup informacijama