Besplatni anonimni telefon građana 0800 800 20

1. Inspektorat za oblast rada, zaštite na radu i socijalne zaštite

U Inspektoratu za oblast rada, zaštite na radu i socijalne zaštite obavljaju se poslovi neposredne inspekcijske kontrole primjene propisa iz oblasti radnih odnosa i zaštite na radu, područja socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom, postupanje po usmenim i pismenim predstavkama uposlenika u vezi povrede prava iz radnog odnosa u granicama svojih ovlasti, pružanje informacija i savjeta poslodavcima i uposlenicima o dosljednoj primjeni zakonskih propisa iz navedenih područja, kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Poslove iz ove djelatnosti obavljaju :

- županijski inspektor rada za oblast radnih odnosa, 
- županijski inspektor rada za oblast zaštite na radu i
- županijski inspektor socijalne zaštite.

U ovom Inspektoratu uposlena su dva inspektora:

1. Silvana Pezer, dipl. iur. - županijski inspektor rada za oblast radnih odnosa i
2. Matej Slišković, mag. act. soc. - županijski inspektor socijalne zaštite.

 

2. Inspektorat za oblast trgovine i ugostiteljstva

U Inspektoratu za oblast trgovine i ugostiteljstva obavljaju se poslovi neposredne inspekcijske kontrole nad izvršenjem zakona i drugih propisa koji se primjenjuju na rad i poslovanje gospodarskih subjekata, obrtnika i drugih pravnih i fizičkih osoba u područjima trgovine, prometa roba i usluga, ugostiteljskih, turističkih, zanatskih i drugih usluga, kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Poslove iz ove djelatnosti obavljaju:

- županijski tržišni inspektor i 
- županijski turističko-ugostiteljski inspektor.

U ovom Inspektoratu uposlena su tri inspektora:

1. Ljerka Vidović, dipl.oec.- županijski tržišni inspektor,
2. Vitomir Jurčić, dipl.oec.- županijski tržišni inspektor i
3. Ornela Marić, dipl.oec.- županijski turističko-ugostiteljski inspektor.

 

3. Inspektorat za oblast poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lovstva, rudarstva i ekologije

U Inspektoratu za oblast poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lovstva, rudarstva i ekologije obavljaju se poslovi neposredne inspekcijske kontrole nad primjenom zakona i drugih propisa iz područja poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lovstva, rudarstva, ekologije i zaštite prirode, kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Poslove iz ove djelatnosti obavljaju:

- županijski poljoprivredni inspektor,
- županijski inspektor za šumarstvo i lovstvo,
- županijski vodoprivredni inspektor,
- županijski rudarsko-geološki inspektor i
- županijski inspektor zaštite okoliša.

U ovom Inspektoratu uposlena su tri inspektora:

1. Mirko Pavlović, dipl. ing. agronomije - županijski poljoprivredni inspektor,
2. Katarina Kraljević-Primorac, dipl.ing. šumarstva - županijski inspektor za šumarstvo i lovstvo,
3. Dragan Ripić, mag. agr. - županijski vodoprivredni inspektor i 
4. Jakov Konta, dipl.ing. rudarstva-županijski rudarsko-geološki inspektor.

 

4. Inspektorat za oblast prometa, urbanizma i energetike

U Inspektoratu za oblast prometa, urbanizma i energetike obavljaju se poslovi inspekcijske kontrole nad primjenom zakona i drugih propisa iz područja cestovnog prometa, cesta, prostornog uređenja i energetike u dijelu koji su stavljeni u nadležnost županijskih inspekcija i u granicama ovlasti županijske inspekcije, a sve u skladu sa ovlastima propisanim zakonom kao i drugi poslovi u skladu s ovlastima propisanim zakonom.

Poslove iz ove djelatnosti obavljaju:

- županijski inspektor za cestovni promet,
- županijski inspektor za ceste,
- županijski urbanističko-građevinski inspektor i
- županijski komunalni inspektor.

U ovom Inspektoratu uposleno je dva inspektora:

1. Miro Mitar, dipl.ing. prometa - županijski inspektor ceste i
2. Mirko Zelenika, dipl.ing. građevinarstva - županijski urbanističko-građevinski inspektor.

 

5. Inspektorat za oblast zdravstva i veterinarstva

U Inspektoratu za oblast zdravstva i veterinarstva obavljaju se poslovi koji se odnose na zdravstveno inspekcijsku kontrolu uređenu propisima koji reguliraju zdravstvenu zaštitu, kontrolu nad stručnim radom zdravstvenih ustanova, zdravstvenih radnika, kontrolu nad pružanjem zdravstvene zaštite kao i inspekcijsku kontrolu nad primjenom drugih propisa i podzakonskih akata kojima je uređena zdravstvena oblast. Također se obavljaju poslovi koji se odnose na farmaceutsku inspekciju-kontrolu nad primjenom Zakona o lijekovima i drugih propisa iz farmaceutske djelatnosti, inspekcijsku kontrolu nad primjenom Zakona o veterinarstvu i drugih propisa iz oblasti veterinarstva, kao i sanitarnu kontrolu nad primjenom zakona i drugih propisa iz oblasti sanitarne, higijenske, protuepidemijske zaštite ljudi, a sve u skladu s nadležnostima i ovlastima propisanih posebnim zakonima i podzakonskim propisima.

Poslove iz ove djelatnosti obavljaju:

- županijski zdravstveni inspektor,
- županijski farmaceutski inspektor,
- županijski veterinarski inspektor i
- županijski sanitarni inspektor.

 

U ovom inspektoratu uposleno je osam inspektora:

1. Katarina Herceg, mag. sanitarnog inženjerstva - županijski zdravstveni inspektor,
2. Marijana Mikulić, magistra farmacije - županijski farmaceutski inspektor,
3. dr.sc. Jozo Grbavac, dr. vet. med.- županijski veterinarski inspektor,
4. Miroslav Vujević, dr. vet. med.- županijski veterinarski inspektor,
5. Nevenka Bušić, dr. vet. med. - županijski veterinarski inspektor,
6. Zoran Zadro, dr. vet. med.- županijski veterinarski inspektor,
7. Lucija Zovko, mag. ing. prehrambene tehnologije - županijski sanitarni inspektor,
8. Mirjana Delipetar, dipl.ing. prehrambene tehnologije - županijski sanitarni inspektor i
9. Vedrana Šaravanja, dipl.ing. prehrambene tehnologije - županijski sanitarni inspektor.

 

6. Odjel za stručne i zajedničke poslove

U Odjelu za stručne i zajedničke poslove obavljaju se slijedeći poslovi:

- izrada analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala, na osnovu odgovarajućih podataka, u dijelu koji se odnosi na Upravu;
- izrada proračuna i završnog računa u dijelu koje se odnosi na Upravu;
- izrada elaborata, projekata, planova, analiza i izvješća o financijskim rezultatima i poslovanju Uprave;
- izrada stručno - analitičkih informacija iz oblasti knjigovodstva i financija;
- obavljanje poslova iz oblasti financija i knjigovodstva;
- planiranje i nabavka opreme, potrošnog materijala i drugi financijsko
- materijalni poslovi;
- izrada planova i programa za uspostavljanje, razvoj i povezivanje informacijskog sustava, njegovo održavanje i nesmetano funkcioniranje;
- izrada metodologije i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje baze podataka;
- izrada projekata i programa informacijskog sustava za složenije poslove automatske obrade podataka i vršenje tih poslova;
- prikupljanje, sređivanje i obrada podataka u oblastima za koje je nadležna Uprava;
- vođenje evidencije o izvršenim prekršajnim nalozima i poduzimanje administrativnih mjera za izvršenje istih u skladu sa Zakonom o prekršajima uz suradnju s nadležnim inspektorima;
- vođenje registra baze podataka o obrascima 2A i 2B, te vođenje evidencije i naplata naknade za izdane obrasce;
- izdavanje odgovarajućih uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija;
- administrativno - tehnički poslovi za ravnatelja i ostale rukovodeće državne službenike;
- nabavka osnovnih sredstava i sitnog inventara, uredskog materijala i ostalih roba i usluga za Upravu, u skladu sa važećim propisima i načinima nabavke;
- vođenje tehničkih poslova oko vozila Uprave;
- postupanje sa oduzetom robom u inspekcijskom nadzoru;
- informacijsko - dokumentacijski poslovi koje obavljaju namještenici;
- prijepis i umnožavanje materijala (operaterski i daktilografski poslovi) za potrebe Uprave;
- uredsko poslovanje ( prijem, zavođenje, raspoređivanje, otprema pošte i arhiviranje);
- poslovi vozača putničkih vozila, te ostalih djelatnika oko oduzete robe;
- drugi poslovi iz nadležnosti Uprave.

U ovom Odjelu uposleno je pet djelatnika:

1. Mirna Aleksić, viši stručni suradnik za analitiku i odnose s javnošću,
2. Ivana Mikulić, dipl. iur. - stručni suradnik za opće i pravne poslove,
3. Željka Lovrić, stručni suradnik za računovodstvene poslove, vođenje baze podataka i obradu podataka,
4. Slavica Ćužić, viši referent tehnički tajnik - operater i
5. Velimir Petričušić, viši referent za izvršenje.