Besplatni anonimni telefon građana 0800 800 20

5. Inspektorat za oblast zdravstva i veterinarstva

U Inspektoratu za oblast zdravstva i veterinarstva obavljaju se poslovi koji se odnose na zdravstveno inspekcijsku kontrolu uređenu propisima koji reguliraju zdravstvenu zaštitu, kontrolu nad stručnim radom zdravstvenih ustanova, zdravstvenih radnika, kontrolu nad pružanjem zdravstvene zaštite kao i inspekcijsku kontrolu nad primjenom drugih propisa i podzakonskih akata kojima je uređena zdravstvena oblast. Također se obavljaju poslovi koji se odnose na farmaceutsku inspekciju-kontrolu nad primjenom Zakona o lijekovima i drugih propisa iz farmaceutske djelatnosti, inspekcijsku kontrolu nad primjenom Zakona o veterinarstvu i drugih propisa iz oblasti veterinarstva, kao i sanitarnu kontrolu nad primjenom zakona i drugih propisa iz oblasti sanitarne, higijenske, protuepidemijske zaštite ljudi, a sve u skladu s nadležnostima i ovlastima propisanih posebnim zakonima i podzakonskim propisima.

Poslove iz ove djelatnosti obavljaju:

- županijski zdravstveni inspektor,
- županijski farmaceutski inspektor,
- županijski veterinarski inspektor i
- županijski sanitarni inspektor.

 

U ovom inspektoratu uposleno je osam inspektora:

1. Katarina Herceg, mag. sanitarnog inženjerstva - županijski zdravstveni inspektor,
2. Marijana Mikulić, magistra farmacije - županijski farmaceutski inspektor,
3. dr.sc. Jozo Grbavac, dr. vet. med.- županijski veterinarski inspektor,
4. Miroslav Vujević, dr. vet. med.- županijski veterinarski inspektor,
5. Nevenka Bušić, dr. vet. med. - županijski veterinarski inspektor,
6. Zoran Zadro, dr. vet. med.- županijski veterinarski inspektor,
7. Lucija Zovko, mag. ing. prehrambene tehnologije - županijski sanitarni inspektor,
8. Mirjana Delipetar, dipl.ing. prehrambene tehnologije - županijski sanitarni inspektor i
9. Vedrana Šaravanja, dipl.ing. prehrambene tehnologije - županijski sanitarni inspektor.