Besplatni anonimni telefon građana 0800 800 20

6. Odjel za stručne i zajedničke poslove

U Odjelu za stručne i zajedničke poslove obavljaju se slijedeći poslovi:

- izrada analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala, na osnovu odgovarajućih podataka, u dijelu koji se odnosi na Upravu;
- izrada proračuna i završnog računa u dijelu koje se odnosi na Upravu;
- izrada elaborata, projekata, planova, analiza i izvješća o financijskim rezultatima i poslovanju Uprave;
- izrada stručno - analitičkih informacija iz oblasti knjigovodstva i financija;
- obavljanje poslova iz oblasti financija i knjigovodstva;
- planiranje i nabavka opreme, potrošnog materijala i drugi financijsko
- materijalni poslovi;
- izrada planova i programa za uspostavljanje, razvoj i povezivanje informacijskog sustava, njegovo održavanje i nesmetano funkcioniranje;
- izrada metodologije i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje baze podataka;
- izrada projekata i programa informacijskog sustava za složenije poslove automatske obrade podataka i vršenje tih poslova;
- prikupljanje, sređivanje i obrada podataka u oblastima za koje je nadležna Uprava;
- vođenje evidencije o izvršenim prekršajnim nalozima i poduzimanje administrativnih mjera za izvršenje istih u skladu sa Zakonom o prekršajima uz suradnju s nadležnim inspektorima;
- vođenje registra baze podataka o obrascima 2A i 2B, te vođenje evidencije i naplata naknade za izdane obrasce;
- izdavanje odgovarajućih uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija;
- administrativno - tehnički poslovi za ravnatelja i ostale rukovodeće državne službenike;
- nabavka osnovnih sredstava i sitnog inventara, uredskog materijala i ostalih roba i usluga za Upravu, u skladu sa važećim propisima i načinima nabavke;
- vođenje tehničkih poslova oko vozila Uprave;
- postupanje sa oduzetom robom u inspekcijskom nadzoru;
- informacijsko - dokumentacijski poslovi koje obavljaju namještenici;
- prijepis i umnožavanje materijala (operaterski i daktilografski poslovi) za potrebe Uprave;
- uredsko poslovanje ( prijem, zavođenje, raspoređivanje, otprema pošte i arhiviranje);
- poslovi vozača putničkih vozila, te ostalih djelatnika oko oduzete robe;
- drugi poslovi iz nadležnosti Uprave.

U ovom Odjelu uposleno je pet djelatnika:

1. Mirna Aleksić, viši stručni suradnik za analitiku i odnose s javnošću,
2. Ivana Mikulić, dipl. iur. - stručni suradnik za opće i pravne poslove,
3. Željka Lovrić, stručni suradnik za računovodstvene poslove, vođenje baze podataka i obradu podataka,
4. Slavica Ćužić, viši referent tehnički tajnik - operater i
5. Velimir Petričušić, viši referent za izvršenje.