Besplatni anonimni telefon građana 0800 800 20

Zakoni:

 • Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju
  ("Službene novine FBiH", broj: 13/18)
 • Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima
  ("Službene novine FBiH", broj: 104/16)
 • Zakon o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj: 88/15)
 • Zakon o matičnoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskoga i invalidskoga osiguranja
  (Službene novine FBiH 52/11)
 • Zakon o radu („Službene novine FBiH“, br. 26/16 i 89/18)
 • Zakon o zaštiti na radu ("Službeni novine FBiH", br. 79/20)
 • Zakon o upošljavanju stranaca („Službene novine FBiH“, br. 111/12)
 • Zakon o štrajku („Službene novine FBiH“, br. 14/00)
 • Zakon o vijeću uposlenika („Službene novine FBiH“, br. 38/04)
 • Zakon o mirovinsko-invalidskom osiguranju („Službene novine FBiH“, br. 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06, 4/09 i 55/12)
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, br. 30/97 i 7/02)
 • Zakon o matičnoj evidenciji o osiguranicima i korisnicima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja („Službene novine FBiH“, br. 42/04 i 15/05)
 • Zakon o radu („Narodne novine ŽZH“, br. 11/17)
 • Zakon o blagdanima i neradnim danima („Narodne novine ŽZH“, br. 9/04)
 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i obitelji sa djecom („Narodne novine ŽZH“, br. 16/01 i 9/05)
 • Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine FBiH", Br. 35/09 i 42/11)
 • Zakon o volontiranju ("Službene novine FBiH", Br. 110/12)

Podzakonski akti:

 • Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine
  ("Službene novine FBiH", br: 48/16)
 • Opći kolektivni ugovor o izmjenama Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine
  ("Službene novine FBiH", br: 62/16)
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim osobama angažiranim na radu (Službene novine, FBiH, br: 92/16)
 • Okvirni kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti komunalne privrede za teritoriju Federacije BiH (Službene novine FBiH, br: 79/16)
 • Pravilnik o ulasku i boravku stranaca (Službeni glasnik BiH, br: 25/16)
 • Naputak o postupku ostvarivanja prava na naknade i potpore u svezi sa zaštitom obitelji s djecom iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom,
  (Narodne novine ŽZH, br: 19/16)
 • Uredba o uvjetima koje je poduzeće odnosno druga pravna osoba dužna da ispunjava glede broja uposlenih djelatnika u svezi obavljanja registrirane djelatnosti („Službene novine FBiH“, br. 15/98 i 5/99)
 • Pravilnik o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijalne skrbi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, br. 15/13)
 • Pravilnik o evidencijama u oblasti upošljavanja ("Službene novine FBiH", Br. 24/06)
 • Pravilniko ostvarivanju prava iz člana 141a. zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine FBiH", Br. 87/12)
 • Pravilnik o radnoj knjižici („Službene novine FBiH“, br. 42/00 i 53/00)
 • Razni pravilnici iz oblasti zaštite na radu („Službeni list SR BiH“ , br. 2/91).
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sustav registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine FBiH", broj: 1/13, 83/14, 1/15 i 48/16)
 • Pravilnik o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sustav registracije, kontrole i naplate doprinosa (Službene novine FBiH 73/09)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja nadzora nad zakonitošću rada, općih akata i stručnog rada ustanova, privrednih društava, zaštitnih radionica i radnog centra („Službene novine FBiH“, br. 21/11)
 • Pravilnik o radnim mjestima i poslovima na kojima se pri zapošljavanju u javnom sektoru daje prednost osobama sa 100% invaliditetom („Službene novine FBiH“, br. 21/11)
 • Pravilnik o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i stručne spreme zaposlenika u radnim centrima („Službene novine FBiH“, br. 21/11)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija uposlenih osoba sa invaliditetom („Službene novine FBiH“, br. 21/11)
 • Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške ozljede na radu uposlenog, teške bolesti i invalidnosti uposlenog ili člana njegove uže obitelji i smrti člana uže obitelji („Službeni glasnik BiH“, br.67/09)
 • Odluka o osnovicama, stopama i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za Zapadnohercegovačku županiju („Narodne novine ŽZH“, br.10/09 i 11/14)
 • Lista teških bolesti, odnosno teških tjelesnih povreda, temeljem kojih se ostvaruje naknada za slučaj teške invalidnosti ili teške bolesti („Narodne novine ŽZH“, br. 8/09)
 • Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2013. godinu ("Službene novine FBiH", Br. 107/12)
 • Instrukcija o pružanju pomoći drugim tijelima uprave, javnim poduzećima i drugim pravnim osobama koje vrše javne ovlasti („Narodne novine“, br. 3/15)