Besplatni anonimni telefon građana 0800 800 20

FARMACEUTSKA INSPEKCIJA

Zakoni:

 • Zakon o ljekarničkoj djelatnosti Županije Zapadnohercegovačke (N.novine ŽZH, broj 06/21)
 • Zakon o ljekarničkoj djelatnosti (Sl.novine FBiH, broj 40/10)
 • Zakon o lijekovima (Sl.novine FBiH, broj 109/12)
 • Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima (Sl.glasnik FBiH, broj 58/08)

Podzakonski akti:

 • Pravilnik o načinu kontrole cijena, načina oblikovanja cijena lijekova i načinu izvješćivanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini (Sl.glasnik BiH, broj 3/17)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu označavanja vanjskog i unutarnjeg pakovanja lijeka (Sl.glasnik BiH, broj 40/10 i 36/13)
 • Pravilnik o zbrinjavanju farmaceutskog otpada (Sl.glasnik BiH, broj 23/11)
 • Pravilnik o načinu praćenja potrošnje lijekova (Sl.novine FBiH, broj 98/14)
 • Pravilnik o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo (Sl.novine FBiH, broj 42/11, 64/11 i 82/11)

ZDRAVSTVENA INSPEKCIJA

Zakoni:

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13)
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (N.novine ŽZH, broj 3/13, 21/17, 23/20 i 19/22)
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22)
 • Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10)
 • Zakon o liječništvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/13)
 • Zakon o stomatološkoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/12)
 • Zakon o sestrinstvu i primaljstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/13)
 • Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/12)
 • Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08)
 • Zakon o lijekovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 109/12)
 • Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05)
 • Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ("Službene novine Federacije BiH", br. 37/01, 40/02, 52/11 i 14/13)
 • Zakon o sustavu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", br. 59/05, 52/11 i 6/17)
 • Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/22)
 • Zakon o ljekarničkoj djelatnosti („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 6/21);
 • Pravilnik o dodatnoj edukaciji polivalentnih patronažnih sestara („Službene novine Federacije BiH”, broj 1/10);
 • Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih djelatnika („Službene novine Federacije BiH“, br. 99/21 i 21/12);
 • Pravilnik o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih suradnika („Službene novine Federacije BiH“, br. 75/20 i 99/21)
 • Pravilnik o dodatnoj edukaciji iz obiteljske medicine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 59/11 i 87/19);
 • Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta (“Službene novine Federacije BiH“, broj 6/20)
 • Pravilnik o uvjetima glede vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za ravnatelja zdravstvene ustanove („Službene novine Federacije BiH“, broj 77/17 i 61/21);
 • Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama (“Službene novine Federacije BiH“, broj 5/20);
 • Pravilnik o bližim uvjetima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/12);
 • Pravilnik o bližim uvjetima koje treba ispunjavati Centar za fizikalnu rehabilitaciju, kao i način njegovog organiziranja („Službene novine Federacije BiH“, broj 29/12);
 • Pravilnik o načinu, postupku i uvjetima, kao i drugim pitanjima od značaja za organiziranje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih djelatnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi („Službene novine Federacije BiH“, broj 60/12);
 • Pravilnik o opsegu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne prakse („Službene novine Federacije BiH“, br. 69/12, 39/14 i 22/16);
 • Pravilnik o bližim uvjetima, načinu, postupku obavljanja metoda i postupaka alternativne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi („Službene novine Federacije BiH“, broj 79/13);
 • Pravilnik o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanja vremena i uzroka smrti („Službene novine Federacije BiH“, br. 79/13 i 9/14);
 • Instrukcija o mrtvozorničkoj službi Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke broj:24/22);
 • Pravilnik o postupku izdavanja licence, kao i sadržaju i izgledu licence („Službene novine Federacije BiH“, broj 82/13);
 • Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada hitne medicinske pomoći („Službene novine Federacije BiH“, br. 98/13, 82/14, 51/17 i 22/19);
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne privatne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom („Službene novine Federacije BiH“, br. 104/13, 16/14 i 66/15);
 • Pravilnik o načinu uvođenja novih zdravstvenih tehnologija u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, kao i postupak odobravanja korištenja zdravstvenih tehnologija („Službene novine Federacije BiH“, broj 84/14)
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/02 i 20/19);
 • Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava, („Službene novine Federacije BiH“, broj 21/09);
 • Odluka o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH“, broj 21/09);
 • Pravilnik o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih osoba na liječenje u inozemstvo („Službene novine Federacije BiH“, br. 93/13, 102/15, 16/19 i 22/19);
 • Naputak o sadržaju i obliku zdravstvene legitimacije („Službene novine Federacije BiH“, br. 43/14 i 47/15);
 • Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 82/14, 107/14 i 58/18);
 • Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika (“Službene novine Federacije BiH”, broj 3/17).
 • Pravilnik o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo („Službene novine Federacije BiH“, br. 42/11, 64/11 i 82/11);
 • Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom („Službene novine Federacije BiH“, br. 20/08 i 39/14);
 • Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 101/12);
 • Pravilnik o uvjetima glede stručne spreme uposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, gospodarska društva odnosno fizičke osobe-obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/16);
 • Pravilnik o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/16);
 • Pravilnik o obrascu suglasnosti, odnosno pristanka pacijenta na predloženu medicinsku mjeru, te obrascu izjave o odbijanju pojedine medicinske mjere („Službene novine Federacije BiH“, broj 95/13);
 • Pravilnik o medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 4/10, 21/22);
 • Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i kadra za čuvanje i primjenu svih vrsta lijekova koji se upotrebljavaju u zdravstvenim ustanovama („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/18);
 • Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom („Službene novine Federacije BiH“, broj 77/08)
 • Pravilnik o uvjetima za prijenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada („Službene novine Federacije BiH“, broj 09/05);
 • Pravilnik o obliku i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije (“Službene novine Federacije BiH”, br. 61/18 i 72/22);
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja individualnih izvještajnih obrazaca i drugih pomoćnih obrazaca za vođenje evidencija (“Službene novine Federacije BiH”, br. 61/18 i 72/22);
 • Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja, i obliku i formi zbirnih izvještajnih obrazaca (“Službene novine Federacije BiH”, br. 61/18 i 72/22);
 • Pravilnik o bližim uvjetima glede prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje ljekarničke djelatnosti u svim organizacijskim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke broj:13/21);
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08)
 • Pravilnik o načinu praćenja neispravnosti u kvalitetu lijeka (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 97/09);
 • Pravilnik o načinu provedbe obavezne imunizacije, imunoprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi (“Službene novine Federacije BiH”, br. 22/19, 47/21 i 69/21);
 • Pravilnik o oglašavanju lijekova i medicinskih sredstava (“Službene glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 40/10);
 • Pravilnik o dobroj distribucijskoj praksi (GDP) lijekova za humanu uporabu (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 75/13);
 • Pravilnik o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lijekove (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 58/12);
 • Pravilnik o praćenju neželjenih pojava vezanih za medicinska sredstva (materiovigilansa, vigilansa medicinskih sredstava (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 58/12);
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija (“Službene novine Federacije BiH”, br. 84/10);
 • Pravilnik o definiciji arhitekture zdravstveno-infomacionog sutava primarne zdravstvene zaštite (“Službene novine Federacije BiH”, br. 82/13);
 • Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji u oblasti rane detekcije, dijagnostike, intervencije i praćenja razvojnih i drugih poremećaja koji utječu na rast i razvoj djece (“Službene novine Federacije BiH”, br. 82/13);
 • Pravilnik o bližim uvjetima koje mora ispunjavati ustanova za zdravstvenu njegu u kući, kao i način njenog organiziranja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 60/12);
 • Naredba o programu obaveznih imunizacija pučanstva protiv zaraznih bolesti u 2023. godini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 11/23);
 • Pravilnik o načinu prijavljivanja HIV/AIDS-a u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 36/09);
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim izolacijama i identifikacijama (“Službene novine Federacije BiH”, br. 101/12);
 • Pravilnik o uvjetima glede stručne spreme uposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju laboratorijsku izolaciju i identifikaciju uzročnika zaraznih bolesti, odnosno epidemije zaraznih bolesti i provjeru (verifikaciju) laboratorijske izolacije i identifikacije uzročnika zaraznih bolesti radi utvrđivanja dijagnoze (“Službene novine Federacije BiH”, br. 101/12);
 • Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada (“Službene novine Federacije BiH”, br. 41/01 i 27/22);
 • Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriju Bosne i Hercegovine, van područja entiteta, odnosno Distrikta Brčko, kome osigurane osobe pripadaju (“Službeni glasnik BiH”, br. 30/01);
 • Pravilnik o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obaveznog liječenja od ovisnosti počinitelja nasilja u obitelji (“Službene novine Federacije BiH”, br. 99/15);
 • Pravilnik o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obaveznog psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/17);
 • Pravilnik o listi profesionalnih bolesti (“Službene novine Federacije BiH”, br. 45/19);
 • Pravilnik o upošljavanju u javno zdravstvenim ustanovama u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 13/23);
 • Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o ozljedi na radu i profesionalnoj bolesti („Službene novine Federacije BiH“, br. 9/23);
 • Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih liječničkih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom („Službene novine Federacije BiH“, br. 9/23);

VETERINARSKA INSPEKCIJA

Zakoni:

 • Zakon o veterinarstvu u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 34/02)
 • Zakon o hrani („Službeni glasnik BiH“, br. 50/04)
 • Zakon o genetski modificiranim organizmima („Službeni glasnik BiH“, br. 23/09)
 • Zakon o zaštiti dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, br. 25/09)
 • Zakon o veterinarstvu u FBiH („Službene novine FBiH“, br. 46/00)
 • Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine FBiH“, br. 15/98, 70/08)
 • Zakon o mjerama za promicanje stočarstva („Službene novine FBiH“, br. 23/98)
 • Zakon o slatkovodnom ribarstvu („Službene novine FBiH“, br. 64/04)

Podzakonski akti:

 • Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati objekat i mjesto za sakupljanje i neškodljivo uništavanje životinjske lešine, konfiskata i proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenog utilizaciji i prijevozno sredstvo namijenjeno za njihovo sakupljanje i prijevoz
  ("Službene novine FBiH", broj: 3/19)
 • Program mjera zdravstvene zaštite životinja i njihovog provođenja u 2017. godini
  ("Službeni glasnik BiH", br: 19/17)
 • Pravilnik o uzimanju uzoraka i proizvoda i njihovo dostavljanje na ispitivanje ovlaštenim stručnim institucijama
  ("Službene novine FBiH", broj: 102/16)
 • Uredba o načinu uzimanja uzoraka, razvrstavanju i obračunu cijene mlijeka
  ("Službene novine FBiH", broj: 102/16)
 • Naredba o mjerama kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti životinja i njihovom provođenju i financiranju u 2015. godini („Službeni glasnik BiH“, br. 24/15)
 • Naredba o visini takse za držanje pasa („Službene novine FBiH“, br. 24/96)
 • Naredba o zabrani upotrebe proteina porijeklom od preživača (osim mlijeka i proizvoda od mlijeka) u ishrani preživača („Službene novine FBiH“, br. 11/97)
 • Naredba o obveznom trihinoskopskom pregledu mesa svinja koje je namjenjeno potrebama vlastitog domaćinstva („Službene novine FBiH“, br. 44/98)
 • Naredba o određivanju veterinarskih organizacija za vršenje dijagnostičkog ispitivanja („Službene novine FBiH“, br. 2/99)
 • Naredba o zabrani uvoza u Federaciju BiH i provoza preko teritorije Federacije BiH pošiljaka papkara i proizvoda, sirovina i otpadaka podrijetlom od tih životinja, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Brazila (oblasti: Rio Grande de Sol, Santa Catarina, Parana, Sao Paolo, Minas Gerais, Goias, Federal district of Brasil) („Službene novine FBiH“, br. 3/01)
 • Naredba o zabrani uvoza u Federaciju BiH i provoza preko teritorije Federacije BiH pošiljaka papkara i proizvoda, sirovina i otpadaka podrijetlom od tih životinja, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Turske („Službene novine FBiH“, br. 29/01)
 • Naredba o zabrani uporabe proteina životinjskog podrijetla u ishrani životinja („Službene novine FBiH“, br. 6/01, 27/01)
 • Naredba o zabrani uvoza u Federaciju BiH i provoza preko teritorije Federacije BiH pošiljaka hrane za životinje koja sadrži proteine životinjskog podrijetla („Službene novine FBiH“, br. 6/01, 27/01)
 • Naredba o zabrani uvoza u Federaciju BiH i provoza preko teritorije Federacije BiH pošiljaka domaćih i divljih preživača, genetskog materijala, dijagnostičkih uzoraka i bioloških pripravaka podrijetlom od navedenih životinja glede sprječavanja unosa zaraznog oboljenja plavog jezika (bluetongue) („Službene novine FBiH“, br. 2/02)
 • Naredba o zabrani uvoza u Federaciju BiH i provoza preko teritorije Federacije BiH živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od tih životinja radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge („Službene novine FBiH“, br. 3/02)
 • Naredba o zabrani uvoza u Federaciju BiH i provoza preko teritorije Federacije BiH živih domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja, glede sprječavanja unosa klasične svinjske kuge („Službene novine FBiH“, br. 27/02)
 • Naredba o zabrani uvoza u Federaciju BiH goveda, proizvoda od goveda, kao i krmiva animalnog podrijetla glede sprječavanja unošenja transmisivnih spongiformnih encefalopatija („Službene novine FBiH“, br. 27/02)
 • Naredba o zabrani uvoza u Federaciju BiH kopitara podrijetlom iz Republike Hrvatske radi sprječavanja unošenja infekciozne anemije kopitara u Federaciju BiH („Službene novine FBiH“, br. 43/02)
 • Naredba o uplatnom računu za naknade koje se uplaćuju za izdavanje rješenja o nepostojanju veterinarsko – zdravstvenih smetnji za uvoz i provoz pošiljki roba koje podliježu veterinarsko – zdravstvenoj kontroli („Službeni glasnik BiH“, br. 45/04)
 • Naredba o uplatnom računu za nadoknade koje se uplaćuju za obvezne veterinarsko – zdravstvene preglede u prometu preko granice BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 10/05)
 • Naredba o uplatnim računima za administrativne pristojbe („Službeni glasnik BiH“, br. 19/14 i 31/14)
 • Naredba o zabrani primjene određenih tvari u liječenju riba („Službeni glasnik BiH“, br. 33/07)
 • Naredba o ograničavanju prometa i kretanja goveda, ovaca i koza u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 47/08)
 • Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za objekte koji proizvode hranu životinjskog podrijetla ("Službene novine FBiH", broj: 22/13)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH, br.15/13)
 • Pravilnik kojim se utvrđuju mjere za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija ("Službeni glasnik BiH", br. 25/11, 20/13 i 70-14)
 • Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja ("Službeni glasnik BiH", Br. 4/13)
 • Pravilnik o načinu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu ("Službeni glasnik BiH", Br. 4/13 i 56/11) )
 • Pravilnik o implementaciji Programa nadgledanja avijarne influence kod peradi i divljih ptica ("Službeni glasnik BiH", Br. 4/13)
 • Pravilnik o higijeni hrane ("Službeni glasnik BiH", Br. 4/13)
 • Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za obavljanje djelatnosti skladištenja žitarica (Službene novine FBiH 2/13)
 • Pravilnik o uporabi prehrambenih aditiva, osim boja i sladila u hrani (Službeni glasnik BiH 83/08)
 • Pravilnik o načinu odobravanja objekata koji se bave uzgojem živih životinja, proizvodnjom, preradom, obradom i skladištenjem proizvoda životinjskog podrijetla za izvoz na tržište Europske unije ("Službeni glasnik BiH", Br. 102/12)
 • Pravilnik o ciljevima za smanjenje prisustva bakterija vrsta Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium kod koka nesilja ("Službeni glasnik BiH", Br. 102/12)
 • Pravilnik o ciljevima za smanjenje prisustva bakterija vrsta Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium kod brojlera ("Službeni glasnik BiH", Br. 102/12)
 • Pravilnik o dodatnim garancijama za gospodarstva u odnosu na transmisivne spongiformne encefalopatije („Službeni glasnik BiH“, br. 6/12)
 • Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama farmakološki aktivnih tvari u proizvodima životinjskog podrijetla („Službeni glasnik BiH“, br. 61/11)
 • Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima u hrani za životinje („Službeni glasnik BiH“, br. 67/12)
 • Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravlja za nekomercijalni uvoz i provoz kućnih životinja („Službeni glasnik BiH”, br. 34/12, 68/12)
 • Pravilnik o izmjeni pravilnika o uvjetima u pogledu zdravlja za nekomercijalni uvoz i provoz kućnih životinja („Službeni glasnik BiH”, br. 68/12)
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje goveđe spongioformne encefalopatije („Službene novine FBiH”, br. 24/96)
 • Pravilnik o odštetnom cjenovniku za štetu pričinjenu ribljem fondu („Službene novine FBiH”, br. 24/97)
 • Pravilnik o službenoj legitimaciji i znaku graničnog veterinarskog inspektora („Službene novine FBiH”, br. 31/97)
 • Pravilnik o postupku donošenja i sadržaja prijave za upis u registar proizvođača kvalitetne i elitne priplodne stoke i vođenju registra proizvođača kvalitetne i elitne priplodne stoke („Službene novine FBiH”, br. 10/99)
 • Pravilnik o postupku isplate nadoknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje("Službene novine FBiH", Br. 98/12 )
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine FBiH”, br. 24/99 i 60/09)
 • Pravilnik o jedinstvenoj metodi za ispitivanje muških priplodnih grla za potomstvo („Službene novine FBiH”, br. 26/99)
 • Pravilnik o bližim uvjetima za proizvodnju, promet, ispitivanje, kontrolu, vođenje evidencije i oglašavanje veterinarsko – medicinskih sredstava („Službene novine FBiH”, br. 40/99 i 63/09)
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze životinja („Službene novine FBiH”, br. 42/99)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje ispitivanja, načinu kontrole i čuvanja lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine FBiH”, br. 44/99 i 57/09)
 • Pravilnik o uvjetima karantene za uvezene životinje („Službene novine FBiH”, br. 48/99)
 • Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova koji su za uporabu u veterinarstvu („Službene novine FBiH”, br. 54/99 i 59/09)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji i sadržaju i načinu izdavanja ovlaštenja („Službene novine FBiH”, br. 54/99)
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje infekciozne anemije kopitara („Službene novine FBiH”, br. 1/00)
 • Pravilnik o uvjetima za uvoz sjemena za umjetno osjemenjavanje životinja i oplođenih jajnih stanica i njihovoj uporabi u stočarstvu („Službene novine FBiH”, br. 4/01, 25/04)
 • Pravilnik o uvjetima obavljanja poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i radiološke dekontaminacije („Službene novine FBiH”, br. 42/01, 22/04)
 • Pravilnik o sastavu, ovlašćenju, načinu rada i provođenju mjera kriznih štabova za zarazna oboljenja životinja („Službene novine FBiH”, br. 44/01)
 • Pravilnik o postupku i mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa („Službene novine FBiH”, br. 46/01)
 • Pravilnik o obliku i sadržaju službene legitimacije, izgledu i sadržaju oznaka, boji i kroju službene odjeće i obuće, te načinu izdavanja i vođenja evidencije prema izdanim službenim legitimacijama i značkama za granične federalne veterinarske inspektore („Službene novine FBiH”, br. 57/01)
 • Pravilnik o veterinarsko – zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za sakupljanje, konzerviranje, skladištenje i promet sirove kože, krzna, vune i dlaka životinja („Službene novine FBiH”, br. 21/02)
 • Pravilnik o stručnim ispitima doktora veterinarske medicine i veterinarskih tehničara („Službene novine FBiH”, br. 2/03)
 • Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, kadra i veterinarsko – tehničke opreme za osnivanje veterinarskih organizacija i veterinarskih ustanova („Službene novine FBiH”, br. 6/03, 49/07)
 • Pravilnik o veterinarsko – zdravstvenim uvjetima koje trebaju ispunjavati objekti za proizvodnju, promet i skladištenje hrane za životinje („Službene novine FBiH”, br. 47/03 i 5/10)
 • Pravilnik o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar ovaca, koza i svinja te vođenju evidencija („Službene novine FBiH”, br. 87/07, 64/08 i 65/14)
 • Pravilnik o postupku isplate nadoknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje („Službene novine FBiH”, br. 23/08, 47/08)
 • Pravilnik o obrascu potvrde o podrijetlu divljači i njenih dijelova i uvjetima pod kojim se može vršiti prepariranje divljači i držanje trofeja javno izloženih u objektima kao i uporabi mesa divljači u ugostiteljskim objektima („Službene novine FBiH”, br. 63/08)
 • Pravilnik o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko – zdravstvene preglede i kontrolu
  („Službene novine FBiH”, br. 51/11 i 55/12)
 • Pravilnik o visini i načinu raspodjele naknada za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja
  („Službene novine FBiH”, br. 57/09 i 55/12)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji koji provode analize hrane i postupak ovlašćivanja laboratorija ( „Službeni glasnik BiH“, br. 37/09)
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina ( „Službeni glasnik BiH“, br. 37/09, 62/17 )
 • Pravilnik o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda ( „Službeni glasnik BiH“, br. 37/09)
 • Pravilnik o medu i drugim pčelinjim proizvodima ("Službeni glasnik BiH" br. 37/09, 25/11)
 • Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprečavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih životinja ("Službeni glasnik BiH" br. 28/11)
 • Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravlja životinja koji se odnose na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih za ljudsku konzumaciju (“Službeni glasnik BiH” br. 5/11)
 • Pravilnik o mjerama za nadzor afričke svinjske kuge (“Službeni glasnik BiH” br. 15/11)
 • Pravilnik o mjerama za kontrolu odre|enih bolesti životinja i posebne mjere za vezikularnu bolest svinja (Službeni glasnik BiH” br. 15/11)
 • Pravilnik o veterinarskim uvjetima za uvoz određenih vrsta ptica i o uvjetima karantene (“Službeni glasnik BiH” br. 17/11)
 • Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje afričke bolesti konja (“Službeni glasnik BiH” br. 17/11)
 • Odluka o uslovima uvoza i provoza svinja radi sprječavanja unosa u Bosnu i Hercegovinu bolesti Aujeszkog (“Službeni glasnik BiH” br. 18/11)
 • Odluka o nusproizvodima životinjskog podrijetla i njihovim proizvodima koji nisu namijenjeni prehrani ljudi (“Službeni glasnik BiH” br. 19/11)
 • Pravilnik o mliječnim proizvodima i starter kulturama (“Službeni glasnik BiH” br. 21/11)
 • Pravilnik o sirovom mlijeku (“Službeni glasnik BiH” br. 21/11)
 • Pravilnik o provedbi plana praćenja - monitoringa hrane (“Službeni glasnik BiH” br. 21/11)
 • Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprečavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih životinja (“Službeni glasnik BiH” br. 28/11)
 • Odluka o određivanju privremenog graničnog veterinarskog prijelaza (“Službeni glasnik BiH” br. 28/11)
 • Odluka o određivanju država i teritorija iz kojih je dozvoljen uvoz u Bosnu i Hercegovinu pojedinih životinja akvakulture namijenjenih uzgoju (“Službeni glasnik BiH” br. 74/11)
 • Pravilnik o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje (“Službeni glasnik BiH” br. 72/11)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o praćenju rezidua određenih tvari u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla (“Službeni glasnik BiH” br. 44/11)
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa (“Službeni glasnik BiH” br. 45/11)
 • Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i provoza preko teritorija Bosne i Hercegovine peradi i proizvoda od peradi radi sprečavanja unosa influence ptica (“Službeni glasnik BiH” br. 51/11)
 • Odluka o zabrani uvoza i provoza određenih pošiljki u Bosnu i Hercegovinu radi sprečavanja unošenja koi herpes virusa (“Službeni glasnik BiH” br. 103/11)
 • Odluka o zabrani uvoza i provoza odre|enih pošiljki u Bosnu i Hercegovinu radi sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge (“Službeni glasnik BiH” br. 104/11)
 • Pravilnik o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminata u hrani ( „ Službeni glasnik BiH“, br. 37/09
 • Pravilnik o mjerama kontrole bruceloze malih preživača („Službeni glasnik“ BiH br. 43/09 i 83/09).
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine olova, kadmija, žive, anorganskog kositra, 3-monoklorpropandiola (3-MPCD) i benzo(a)pirena u hrani ("Službeni glasnik BiH", br. 37/09)
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine nitrata u hrani ("Službeni glasnik BiH", br. 37/09)
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine dioksina i polikloriranih bifenila sličnih dioksinima u hrani („Službeni glasnik“ BiH br. 43/09).
 • Pravilnik o uvjetima i načinu rada granične veterinarske inspekcije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik“ BiH br. 45/09).
 • Pravilnik o uvjetima uvoza i provoza živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, veterinarskih lijekova, stočne hrane i otpadaka životinjskog podrijetla u Bosnu i Hercegovinu („Službeni glasnik“ BiH br. 52/09, 65/10 i 38/10).
 • Pravilnik o uvjetima za promet lijekova koji su za uporabu u veterinarstvu („Službene novine“ FBiH br. 60/09 i 5/10).
 • Pravilnik o obilježavanju sirovina i proizvoda životinjskog podrijetla i izradi, obliku i sadržaju veterinarskih oznaka („Službeni glasnik“ BiH br. 82/09, 75/13)
 • Pravilnik o označavanju i kontroli kretanja životinja u BiH („Službeni glasnik“ BiH br. 13/10, 79/10, 25/11, 103/11, 41/12, 52/15 i 2/16)
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o pokusnim životinjama i vrstama pokusa („Službeni glasnik“ BiH br. 19/10).
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji („Službeni glasnik“ BiH br. 20/10).
 • Pravilnik o standardima za stavljanje jaja na tržište („Službeni glasnik“ BiH br. 25/10 i 62/14)
 • Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda hrane („Službeni glasnik“ BiH br. 27/10).
 • Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane („Službeni glasnik“ BiH br. 27/10).
 • Pravilnik o osnivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati skloništa za životinje („Službeni glasnik“ BiH br. 27/10).
 • Pravilnik o utemeljivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati higijenski servisi („Službeni glasnik“ BiH br. 27/10).
 • Pravilnik o držanju opasnih životinja („Službeni glasnik“ BiH br. 27/10).
 • Pravilnik o uvjetima za osnivanje i rad zooloških vrtova („Službeni glasnik“ BiH br. 27/10).
 • Pravilnik o mjerama kontrole Newcastle bolesti („Službeni glasnik“ BiH br. 35/10).
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica („Službeni glasnik“ BiH br. 35/10).
 • Pravilnik o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika („Službeni glasnik“ BiH br. 38/10).
 • Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge („Službeni glasnik“ BiH br. 51/11, 6/12, 4/13)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik“ BiH br. 40/10).
 • Pravilnik za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom („Službeni glasnik“ BiH br. 46/10, 7/13)
 • Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza („Službeni glasnik“ BiH br. 46/10, 96/13)
 • Pravilnik o zaštiti životinja pri klanju ili usmrćivanju („Službeni glasnik“ BiH br. 46/10).
 • Pravilnik o zaštiti pokusnih životinja i uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave izvođenjem pokusa na životinjama („Službeni glasnik“ BiH br. 46/10).
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama („Službeni glasnik“ BiH br. 46/10, 12/13, 85/17 )
 • Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka („Službeni glasnik“ BiH br. 57/10).
 • Pravilnik o statusu država ili regija u odnosu na bovinu spongiformnu encefalopatiju ("Službeni glasnik BiH", br. 80/10, 55/12, 86/12, 98/14 )
 • Pravilnik o uvjetima u pogledu mikrobiološke ispravnosti kojima moraju odgovarati životne namirnice u prometu („Službeni list SFRJ“, br. 45/83)
 • Pravilnik o unutrašnjim standardima za metode ispitivanja pesticida („Službeni list SFRJ“, br. 29/80)
 • Pravilnik o maksimalnoj razini ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla ("Službeni glasnik BiH" Br. 89/12, 92/17)
 • Pravilnik o uvjetima pod kojima se mogu stavljati u promet živežne namirnice kontaminirane radioaktivnim materijama („Službeni list SFRJ“, br. 32/79)
 • Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode koja služi za javno snabdjevanje i proizvodnju živežnih namirnica („Službeni list SFRJ“, br. 9/80, 33/87, 13/91)
 • Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-sanitarne kontrole stočne hrane i objekata u kojima se proizvode stočna hrana i uvjetima koje moraju ispunjavati laboratorije koje obavljaju superanalize stočne hrane
 • Pravilnik o maksimalnim količinama štetnih materija i sastojaka u stočnoj hrani
 • Pravilnik o načinu neškodljivog uklanjanja životinjskih leševa i otpadaka životinjskog porijekla, te o uvjetima kojima moraju odgovarati objekti i oprema, za sabiranje, neškodljivo uklanjanje i utvrđivanje uzroka uginuća i prijevozna sredstva za transport životinja
 • Pravilnik o načinu utovara, pretovara i istovara pošiljki životinja i proizvoda životinjskog porijekla („Službeni list SFRJ“, br. 22/79)
 • Pravilnik o kvalitetu proizvoda od mesa („Službeni list SFRJ“, br. 29/74, 13/78, 41/80, 55/91)
 • Pravilnik o kvalitetu mesa stoke za klanje, peradi i divljači („Službeni list SFRJ“, br. 34/74,26/75,13/78)
 • Pravilnik o kvalitetu mesa peradi („Službeni list SFRJ“, br. 1/81,51/88)
 • Pravilnik o kvalitetu proizvoda od mesa peradi („Službeni list SRJ“, br. 55/91)
 • Pravilnik o kvalitetu zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa („Službeni list SFRJ“, br. 2/85,12/85,24/86)
 • Pravilnik o kvalitetu riba, rakova, školjkaša, morskih ježeva, žaba, kornjača, puževa i njihovih proizvoda
 • Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama ispitivanja kvaliteta jaja i proizvoda od jaja („Službeni list SFRJ“, br. 72/87)
 • Pravilnik o kvalitetu jaja i proizvoda od jaja („Službeni list SFRJ“, br. 55/89)
 • Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama kemijskih i fizičkih analiza mlijeka i proizvoda od mlijeka („Službeni list SFRJ“, br. 32/83)
 • Pravilnik o kvalitetu mlijeka, proizvoda od mlijeka, sirila i čistih kultura i metodama vršenja analiza i superanaliza („Službeni list SFRJ“, br. 51/82)
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje infektivnog bovinog rinotraheitisa i infektivnog pustularnog vulvovaginitisa
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda ("Službeni list SFRJ" br. 39/88)
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod životinja ("Službeni list SFRJ" br. 39/88)
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja ("Službeni list SFRJ" br. 39/88)
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje furunkuloze pastrva
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje vrtičavost pastrva
 • Pravilnik o dezinfekciji sirovih koža ("Službeni glasnik FNRJ", br. 88/49)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra odobrenih i registriranih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u FBiH ("Službeni glasnik FBiH", br. 70/12)
 • Pravilnik o utvrđivanju dijagnostičkih postupaka, metoda uzimanja uzoraka i kriterija za vdenovanje rezultata laboratorijskih testova za vezikularnu bolest svinja ("Službeni glasnik BiH", br. 59/12)
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja za prođenje službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12)
 • Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15)
 • Pravilnik kojim se predviđaju uvjeti i tehnike genotipiziranja prp gena populacija ovaca u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", Br. 86/12)
 • Pravilnik o organizaciji službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (Službeni glasnik BiH 103/12)
 • Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijetla (Službeni glasnik BiH 103/12, 28/14 i 87/15)
 • Pravilnik o ciljevima za smanjenje prisustva bakterija vrsta Salmonella kod odraslih rasplodnih jata vrste Gallus gallus (Službeni glasnik BiH 103/12)
 • Pravilnik o tržišnim standardima za meso peradi ("Službeni glasnik BiH", broj: 74/14)
 • Odluka o utvrđivanju cjenovnika veterinarskih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine
  (Službene novine FBiH, broj: 43/13)
 • Minimalne i maksimalne cijene veterinarskih usluga na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
  (Službene novine FBiH, broj: 43/13)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o klasifikaciji roba na režime izvoza i uvoza ("Službeni glasnik BiH", Br. 4/13)
 • Odluka o zabrani uvoza i provoza određenih pošiljki u Bosnu i Hercegovinu radi sprečavanja unosa atipične kuge peradi (Službeni glasnik BiH 1/13)
 • Odluku o zabrani uvoza u bosnu i hercegovinu i provoza preko teritorije bosne i hercegovine peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unosa influence ptica ("Službeni glasnik BiH", br. 51/11)
 • Odluku o zabrani uvoza i provoza određenih pošiljki u bosnu i hercegovinu radi sprječavanja unošenja koi herpes virusa ("Službeni glasnik BiH", br. 103/11 i 90/12)
 • Odluku o zabrani uvoza i provoza određenih pošiljki u bosnu i hercegovinu radi sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge ("Službeni glasnik BIH", br. 104/11)
 • Odluka kojom se utvrđuju mjere za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija („Službeni glasnik BiH”, br. 31/03)
 • Odluka o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprečavanja unošenja u Bosnu i Hercegovinu transmisivnih spongiformnih encefalopatija ("Službeni glasnik BiH", Br. 4/13)
 • Odluka o zabrani upotrebe proteina podrijetlom od preživača (osim mlijeka i mliječnih prerađevina) u prehrani preživača („Službeni glasnik BiH”, br. 26/02)
 • Odluka o zabrani uvoza i provoza određenih pošiljki u BiH radi sprječavanja unošenja bolesti plavog jezika („Službeni glasnik BiH”, br. 95/08, 32/09 i 82/11)
 • Odluka o postupku i mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa („Službeni glasnik BiH”, br. 44/03)
 • Odluka o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprječavanja unosa u BiH bolesti slinavke i šapa („Službeni glasnik BiH”, br. 42/03, 46/04, 68/05, 90/05, 72/06, 4/08, 98/14 )
 • Odluka o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprječavanja unosa u BiH vezikularne bolesti svinja („Službeni glasnik BiH”, br. 4/04 )
 • Odluka o zabrani uvoza u BiH i provoza preko teritorija BiH peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unosa kokošije kuge – avijarne influence („Službeni glasnik BiH”, br. 46/06 )
 • Odluka o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprječavanja unosa u BiH atipične kuge peradi – Newcastle bolesti („Službeni glasnik BiH”, br. 40/09 )
 • Odluka o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprječavanja unosa u BiH bolesti klasične kuge svinja („Službeni glasnik BiH”, br. 82/06 i 40/09 )
 • Odluka o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje infekciozne anemije kopitara („Službeni glasnik BiH”, br. 44/03)
 • Odluka o zabrani uvoza u BiH kopitara podrijetlom iz Republike Hrvatske radi sprječavanja unošenja infektivne anemije kopitara u BiH („Službeni glasnik BiH”, br. 26/02)
 • Odluka o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze životinja („Službeni glasnik BiH”, br. 44/03)
 • Odluka o zabrani uvoza određenih proizvoda životinjskog podrijetla u BiH („Službeni glasnik BiH”, br. 5/99, 22/99)
 • Odluka o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog podrijetla u unutarnjem i međunarodnom prometu („Službeni glasnik BiH”, br. 33/03, 14/04, 35/05)
 • Odluka o zaraznim bolestima životinja („Službeni glasnik BiH”, br. 44/03)
 • Odluka o praćenju rezidua određenih tvari u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla („Službeni glasnik BiH”, br. 1/04 i 40/09)
 • Odluka o veterinarsko – zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati objekti za uzgoj, proizvodnju i stavljanje u promet riba i proizvoda od riba, te rakova i proizvoda od rakova („Službeni glasnik BiH”, br. 5/04)
 • Odluka o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni veterinarski dijagnostički laboratoriji
  („Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 16/05 i 43/09)
 • Odluka o uvjetima i trajanju karantene za uvezene životinje
  („Službeni glasnik BiH”, br. 54/04)
 • Odluka o provedbi obvezatnih mjera u odobrenim objektima radi smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja mesa, mesnih proizvoda i ostalih proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi („Službeni glasnik BiH”, br. 8/05, 33/07)
 • Odluka o organizaciji i djelatnostima Državnog veterinarskog vijeća („Službeni glasnik BiH”, br. 16/05)
 • Odluka o veterinarsko – zdravstvenim uvjetima koji moraju biti ispunjeni prilikom stavljanja u promet žive ribe, rakova i mekušaca, te proizvoda dobivenih od njih („Službeni glasnik BiH”, br. 62/05, 43/09 i 94/09 )
 • Odluka o određivanju ovlaštenih laboratorija u BiH („Službeni glasnik BiH”, br. 68/05, 90/05)
 • - Odluka o određivanju veterinarsko – zdravstvenih uvjeta koje moraju ispunjavati domaća goveda za rasplod i/ili tov prilikom uvoza u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 84/09)
 • - Odluka o određivanju veterinarsko – zdravstvenih uvjeta koje moraju ispunjavati pošiljke prilikom uvoza u BiH
  („Službeni glasnik BiH“, br. 84/09)
 • - Odluka o visini nadoknade za obvezne veterinarsko – zdravstvene preglede u prometu preko granice BiH
  („Službeni glasnik BiH“, br. 91/09)
 • - Odluka o davanju ovlaštenja ispitnim laboratorijima u BiH za ispitivanje, kontrolu i praćenje prisustva genetski modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje
  („Službeni glasnik BiH“, br. 15/10)
 • - Odluka o određivanju veterinarsko – zdravstvenih uvjeta koje mora ispunjavati meso peradi prilikom uvoza iz zemalja koje nisu EU članice u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 24/10)
 • - Odluka o određivanju veterinarsko – zdravstvenih uvjeta koje mora ispunjavati meso peradi prilikom uvoza u BiH
  („Službeni glasnik BiH“, br. 24/10)
 • Odluku o zabrani uvoza i provoza određenih pošiljki u bosnu i hercegovinu radi sprečavanja unošenja afričke svinjske kuge ("Službeni glasnik BiH", Br. 82/11 i 90/12)
 • Naputak o načinu vođenja evidencije otkupljenih koža, krzna, vune i dlake u objektima registriranim za tu namjenu
  („Službene novine FBiH“, br. 21/02)
 • Uputstvo za sprovođenje plana monitoringa rezidua
  („Službeni glasnik BiH“, br. 68/05)
 • Uputstvo o postupku i načinu izdavanja rješenja o nepostojanju veterinarsko – zdravstvenih smetnji za uvoz i provoz pošiljaka životinja, životinjskih proizvoda, pošiljaka roba koje sadrže sastojke životinjskog podrijetla i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja („Službene novine FBiH“, br. 33/02)
 • Uputstvo o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koje mojau ispunjavati pošiljke mesa goveda sa Novog Zelanda prilikom uvoza u Bosnu i Hercegovinu („Službeni glasnik BiH“, br. 62/12)
 • Uputstvo o načinu uzimanja uzoraka za vršenje analiza i superanaliza živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe
  („Službeni list SFRJ“, br. 60/78)

SANITARNA INSPEKCIJA

Zakoni:

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti
  ("Narodne novine ŽZH", broj: 3/13, 21/17 i 23/20 )
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“, br. 29/05)
 • Zakon o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine ŽZH“, br. 9/06)

Podzakonski akti:

 • Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini
  ("Službeni glasnik BiH", broj: 93/14)
 • Lista stolnih voda u Bosni i Hercegovini
  ("Službeni glasnik BiH", broj: 01/14)
 • Uredba o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe („Narodni list HR-HB“, br.1/94)
 • Pravilnik o korištenju aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda ("Službeni glasnik BiH", br.18/13)
 • Pravilnik o uporabi sladila u hrani ("Službeni glasnik BiH, br.83/08" i 68/14 )
 • Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu (Službeni glasnik BiH, br. 11/13)
 • Pravilnik o plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim za dodir s hranom ("Službeni glasnik BiH", Br. 42/10)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama ("Službeni glasnik", br. 32/12)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o uporabi sladila u hrani ("Službeni glasnik BiH", br.18/13 i 68/14)
 • Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama ("Službeni glasnik", br. 26/10)
 • Pravilnik o ograničavanju korištenja epoksi derivata u materijalima i predmetima namjenjenim za dodir s hranom ("Službene novine F BiH", br. 42/10)
 • Pravilnik o materijalima i predmetima namijenjenim za dodir s hranom ("Službene novine F BiH", br. 42/10)
 • Pravilnik o otpuštanju N-nitrozamina i prekursora N-nitrozamina, tvari iz elastomernih ili gumenih duda za bočice i duda varalica ("Službene novine F BiH", br. 42/10)
 • Pravilnik o materijalima i predmetima izrađenim iz regeneriranog celuloznog filma namijenjenog za dodir s hranom ( "Službene novine F BiH", br. 42/10)
 • Pravilnik o keramičkim predmetima namijenjenim za dodir s hranom ("Službene novine F BiH", br. 42/10)
 • Pravilnik o plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim za dodir s hranom ("Službeni glasnik BiH", br. 42/10 i 82/11)
 • Program provođenja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine ŽZH“, br. 15/09)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH", br. 40/10 i 43/10)
 • Pravilnik o materijalima i predmetima koji sadrže vinil klorid monomer i namijenjeni su za dodir s hranom ("Službene novine F BiH", br. 42/10)
 • Pravilnik o aktivnim i inteligentnim materijalima i predmetima namijenjenim za dodir s hranom („Službeni glasnik BiH“, 25/11)
 • Pravilnik o stolnim vodama ("Službeni glasnik BiH", br. 40/10 i 43/10)
 • Pravilnik o uvjetima plana praćenja (monitoring) utjecaja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i njihovog korištenja ("Službeni glasnik BiH", br. 64/14)
 • Pravilnik o prehrambenim enzimima ("Službeni glasnik BiH", br. 66/14)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o hrani obogaćenoj nutrijentima ("Službeni glasnik BiH", br. 68/14)
 • Pravilnik o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja ("Službeni glasnik BiH", br. 74/14)
 • Pravilnik o uporabi aroma u hrani ("Službeni glasnik BiH", br. 78/14)
 • Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, gospodarska društva odnosno fizičke osobe-obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ("Službene novine FBiH", br. 81/14)
 • Pravilnik o načinu obavljanja obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ("Službene novine FBiH", br. 30/16)
 • Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za proizvodnju kakaa, čokoladnih proizvoda, proizvoda sličnih čokoladi, krem proizvoda i bombonskih proizvoda ("Službene novine FBiH", br. 30/15)
 • Naputak o načinu obavljanja sanitarnih pregleda u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine ŽZH"; br. 11/00)
 • Instrukcija o pružanju pomoći drugim tijelima uprave, javnim poduzećima i drugim pravnim osobama koje vrše javne ovlasti („Narodne novine“, br. 3/15)