Besplatni anonimni telefon građana 0800 800 20

POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA

Zakoni:

 • Zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji ("Službene novine F BiH", 72/16)
 • Zakon o slatkovodnom ribarstvu,( "Narodne novine ŽZH", br. 9/18)
 • Zakon o zaštiti zdravlja bilja („Službeni glasnik BiH“, br. 23/03)
 • Zakon o zaštiti novih biljnih sorti u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 14/10 i 32/13)
 • Zakon o mineralnim gnojivima („Službeni glasnik BiH“, br. 46/04 i 76/11)
 • Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima („Službeni glasnik BiH“, br. 49/04)
 • Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 3/05)
 • Zakon o vinu i rakiji i drugim proizvodima od grožđa i vina („Službeni glasnik BiH“, br. 25/08 i 55/12)
 • Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju („Službeni list SFRJ“, br. 74/89)
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Službene novine FBiH, br. 52/09)
 • Zakon o mjerama za promicanje stočarstva („Službene novine FBiH“, br. 23/98)
 • Zakon o priznavanju i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja („Službene novine FBiH“, br. 31/00)
 • Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja („Službene novine FBiH“, br. 55/01 i 31/14)
 • Zakon o duhanu BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 32/10)
 • Zakon o duhanu („Službene novine FBiH“, br. 45/02, 42/04 i 51/07)
 • Zakon o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnome razvitku ("Službene novine F BiH", br. 42/10))
 • Zakon o slatkovodnom ribarstvu („Službene novine FBiH“, br. 64/04)
 • Zakon o poljoprivredi („Službene novine FBiH“, br. 88/07, 4/10 i 7/13)
 • Zakon o novčanoj potpori u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine ŽZH”, br. 8/07)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku („Narodne novine ŽZH”, br. 8/12, 20/13 i 5/17)

Podzakonski akti:

 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarenja novčanih potpora po Modelu ostalih vrsta potpora
  ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/19)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarenja novčanih potpora po modelu ruralnog razvoja
  ("Službene novine FBiH", br. 54/19 i 69/19)
 • Naputak za ostvarivanje prava na novčane potpore u poljoprivredi ("Narodne novine ŽZH," br. 5/18)
 • Pravilnik o načinu i metodama atestiranja/kontrole poljoprivredne mehanizacije ("Službene novine FBiH," br. 1/18)
 • Naputak za ostvarivanje prava na novčane potpore u poljoprivredi ("Narodne novine ŽZH" br. 11/16 i 21/16)
 • Program posebnog nadzora (sustavne kontrole) karantenskih štetnih organizama na krumpiru u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu ("Službeni glasnik BiH" 24/15)
 • Izmjene i dopune sortne liste bosne i hercegovine 2010. ("Službeni glasnik", br. 2/12)
 • Popis aktivnih tvari dozvoljenih za uporabu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 70/14)
 • Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za proizvodnju rakija i voćnih vina
  (Službene novine FBiH, broj: 02/14 i 23/15)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja vinogradarskog i vinarskog registra
  (Službene novine FBiH, broj: 102/13)
 • Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja uzročnika bolesti vretenastog gomolja krumpira ("Službeni glasnik BiH", broj: 30/13)
 • Pravilnik o formi i sadržaju fitosanitarnog certifikata i fitosanitarnog certifikata za reeksport (Službeni glasnik BiH, br.12/13)
 • Pravilnik o upisu distributera i uvoznika mineralnih gnojiva u Registar distributera i uvoznika mineralnih gnojiva ("Službeni glasnik BiH", Br. 5/13)
 • Pravilnik o upisu mineralnih gnojiva u Registar mineralnih gnojiva ("Službeni glasnik BiH", Br. 5/13)
 • Pravilnik o fitosanitarnom registru i o biljnim putovnicama ("Službeni glasnik BiH", Br. 5/13)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima ostvarenja novčanih potpora po modelu potpore dohotku ("Službene novine FBiH", Br. 109/12)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji - ispravka ("Službene novine FbiH", br: 34/17)
 • Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za obavljanje djelatnosti skladištenja žitarica (Službene novine FBiH 2/13)
 • Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (Službene novine FBiH 2/13, 86/13 i 18/15)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarenja novčanih potpora po modelu kapitalnih ulaganja ("Službene novine FBiH", Br. 109/12)
 • Pravilnik o uvjetima za proizvodnju duhana 51/12)
 • Pravilnik o mjerilima procjene sirovog duhana u listu 51/12)
 • Pravilnik o mjerilima procjene sirovog duhana u listu 51/12)
 • Pravilnik o uvjetima pod kojima se određeni štetni organizmi, bilje ili biljni proizvodi i regulirani objekti mogu uvoziti ili prevoziti/prenositi radi ogleda ili u znanstvene svrhe i za rad na selekcijama sorti ("Službeni glasnik BiH", br. 104/11
 • Pravilnik o stavljanju u promet sjemenskog krumpira u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 67/12 i 73/15)
 • Pravilnik o kontroli reprodukcijskog materijala poljoprivrednih biljaka koji se uvozi ("Službeni glasnik BiH", br. 34/12)
 • Pravilnik o fitosanitarnom registru i o biljnim putovnicama ("Službeni glasnik BiH", br. 63/11)
 • Pravilnik o mjerama za sprečavanje unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i reguliranim objektima ("Službeni glasnik BiH", br. 59/11)
 • Pravilnik o registriranju i uvjetima za obavljanje djelatnosti prerade i proizvodnje duhanskih proizvoda ("Službeni glasnik BiH", br. 58/11)
 • Pravilnik o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 6/11)
 • Pravilnik o upisu sorti u Sortnu listu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 6/11)
 • Pravilnik o postupku donošenja i sadržaja prijave za upis u registar proizvođača kvalitetne i elitne priplodne stoke i o vođenju registra proizvođača kvalitetne i elitne priplodne stoke („Službene novine FBIH“, br. 10/99)
 • Pravilnik o jedinstvenoj metodi za ispitivanje muških priplodnih grla na potomstvo („Službene novine FBiH“, br. 26/99)
 • Pravilnik o registru novostvorenih domaćih sorti i evidenciji stranih sorti poljoprivrednog i šumskog bilja („Službene novine FBiH“, br. 38/01)
 • Pravilnik o mjerama za sprečavanje širenja i kontrole krumpirovih cistolikih nematoda ("Službeni glasnik BiH", Br. 98/12)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja vinogradarskog katastra ("Službene novine FBiH", Br. 107/12)
 • Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanja štetnog organizma kineska strizibuba("Službeni glasnik BiH", br. 68/14)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine FBiH", br. 32/17)
 • Odluku o stavljanju van snage odluke o zabrani registracije, uvoza i prometa fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže aktivnu tvar bifentrin ("Službeni glasnik BiH", Br. 102/12)
 • Odluka o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih odlukom o privremenom financiranju FBiH za period sječanj-ožujak 2011.godine Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva („Službene novine FBiH“, br. 11/11 i 52/11)
 • Odluka o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Potpora za poljoprivredu" utvrđenih proračunom FBiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva („Službene novine FBiH“, br. 43/11 i 52/11)
 • Odluka o mjerama za spriječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste - AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L. (AMBROZIJA) („Službene novine FBiH“, br. 51/09)
 • Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom "Od našeg polja do našeg stola" ("Službene novine FBiH", broj: 44/14)
 • Naputak o načinu uspostave i vođenja sortne liste poljoprivrednog bilja u bosni i hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 59/10)
 • Naputak o postupku, radnjama i uvjetima za vršenje kontrole plodnosti zemljišta („Službene novine F BiH“, br. 72/09)
 • Pravilnik o sadržini i podacima zahtjeva za priznavanje novostvorene domaće sorte, odobravanja uvođenja u proizvodnju strane sorte poljoprivrednog i šumskog bilja i nazivu sorte („Službene novine FBiH“, br. 25/02)
 • Pravilnik o sadržaju, načinu i uvjetima upisa u registre poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala („Službene novine FBiH“, br. 5/03)
 • Pravilnik o temeljnim zahtjevima o kakvoći, pakiranju i deklariranju sjemena poljoprivrednog bilja („Službene novine FBiH“, br. 49/03, 51/03, 58/03 i 12/04)
 • Pravilnik o temeljnim zahtjevima, o kakvoći poljoprivrednog sadnog materijala, načinu pakiranja, plombiranja, deklariranja i uvjetima čuvanja sadnog materijala poljoprivrednog bilja („Službene novine FBiH“, br. 51/03)
 • Pravilnik o stručnom pregledu sjemenskog usjeva poljoprivrednog bilja („Službene novine FBiH“, br. 14/04)
 • Pravilnik o visini troškova za izvršeni stručni pregled nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala i deklariranja sjemena i sadnog materijala i Pravilnik o temeljnim zahtjevima o kakvoći, pakiranju i deklariranju sjemena poljoprivrednog bilja („Službene novine FBiH“, br. 25/04)
 • Pravilnik o visini naknade troškova za utvrđivanje kvaliteta poljoprivrednog sjemena („Službene novine FBiH“, br. 25/04)
 • Pravilnik o stručnom pregledu nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala („Službene novine FBiH“, br. 25/04)
 • Pravilnik o određivanju visine naknade štete nanesene ribljem fondu („Službene novine FBiH“, br. 63/05)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o izdanim dozvolama za gospodarski ribolov
  („Službene novine FBiH“, br. 63/05, 31/09)
 • Pravilnik o programu i načinu polaganja ribičkog ispita, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o položenom ribičkom ispitu i upisniku o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu („Službene novine FBiH“, br. 63/05, 31/09)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja ribarskog katastra („Službene novine FBiH“, br. 63/05)
 • Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov („Službene novine FBiH“, br. 63/05, 31/09)
 • Pravilnik o organizaciji i radu ribočuvarske službe, obliku i sadržaju obrasca, legitimacije i značke ribočuvara („Službene novine FBiH“, br. 63/05)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o izdanim dozvolama za akvakulturu („Službene novine FBiH“, br. 64/05)
 • Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca dozvola za športsko-rekreacijski ribolov („Službene novine FBiH“, br. 71/05)
 • Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata („Službene novine FBiH“, br. 42/08)
 • Pravilnik o načinu pakiranja, plombiranja i deklariranja šumskog i hortikulturnog sadnog materijala („Službene novine FBiH“ br. 79/07)
 • Pravilnik o temeljnim zahtjevima o kakvoći šumskog i hortikulturnog sadnog materijala („Službene novine FBiH“ br. 79/07)
 • Pravilnik o načinu i metodologiji stručnog pregleda proizvodnje sadnog materijala („Službene novine FBiH“ br. 79/07)
 • Pravilnik o kakvoći, pakovanju i deklariranju šumskog i hortikulturnog sjemena („Službene novine FBiH“ br. 14/07)
 • Pravilnik o minimalnim tehničko – tehnološkim uvjetima za obavljanje proizvodnje duhanskih proizvoda ( „Službene novine FBiH“ br. 34/03, 95/07)
 • Pravilnik o sadržaju i obrascu deklaracije o kakvoći šumskog i hortikulturnog sadnog materijala, te o sadržaju i načinu vođenja evidencije o izdanim obrascima deklaracije o kakvoći šumskog i hortikulturnog sadnog materijala („Službene novine FBiH“ br. 19/08)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije o pregledanoj rasadničkoj proizvodnji prema vrsti, količini, starosti i načinu uzgoja šumskih i hortikulturnih sadnica („Službene novine FBiH“ br. 19/08)
 • Pravilnik o uvjetima koji osiguravaju održavanje kakvoće šumskog i hortikulturnog sadnog materijala („Službene novine FBiH“ br. 19/08)
 • Pravilnik o izgledu i sadržaju iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva („Službene novine FBiH“ br. 10/09)
 • Pravilnik o obveznom zdravstvenom pregledu usjeva i objekata, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog i šumskog bilja („Službeni list SFRJ“, br. 52/86)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzeća, odnosno druge pravne osobe čija je djelatnost promet sredstava za zaštitu bilja na veliko i malo („Službeni list SFRJ“, br. 74/89)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu korišteja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države ("Službene novine F BiH", br.78/09)
 • Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca i načinu vođenja evidencija o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine F BiH“, br. 72/09)
 • Pravilnik o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih tvari u zemljištu i metode njihovog ispitivanja ("Službene novine F BiH", br. 72/09)
 • Pravilnik o stavljanju u promet sjemena žita u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 60/12)
 • Naputak o načinu uspostave i vođenja Sortne liste poljoprivrednog bilja u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br.59/10)
 • Naputak o načinu vođenja katastra pašnjaka („Službene novine FBiH“, br. 45/00)
 • Naputak za ostvarenje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji („Službene novine FBiH“, br. 17/10, 21/10, 28/10, 49/10 i 83/10)
 • Pravilnik o postupku sa zalihama sredstava za zaštitu bilja čiji su promet i uporaba zabranjeni („Službeni glasnik BiH“, br. 58/09)
 • Pravilnik o listama štetnih organizama, listama bilja, biljnih proizvoda i regularnih objekata („Službeni glasnik BiH“, br. 69/09)
 • Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i kontrole krumpirove cistolike nematode (Globodera rostochiensis Woll.) i (Globodera pallida Stone) u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 78/09)
 • Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc uzročnika bolesti raka krumpira u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 78/09)
 • Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc uzročnika bolesti raka krumpira u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 78/09)
 • Pravilnik o uvjetima za stavljanje u promet, kvaliteti i kontroli kvalitete mineralnih gnojiva te skladištenju i rukovanju mineralnim gnojivima („Službeni glasnik BiH“, br. 90/09, 13/11 i 33/13)
 • Naputak o jedinstvenoj metodologiji za razvrstavanje poljoprivrednog zemljišta u bonitetne kategorije ("Službene novine F BiH", 78/09)
 • Pravilnik o provođenju sustavne kontrole i poduzimanju mjera u cilju sprječavanja unošenja, širenja i kontrole smeđe truleži krumpira i bakterijskog uvenuća na krumpiru i rajčici prouzrokovanih bakterijom Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. („Službeni glasnik BiH“, br. 90/09)
 • Pravilnik o načinu kontrole, visini i načinu plaćanja naknade za obavljene obvezne kontrole pošiljki mineralnih gnojiva pri uvozu u F BiH („Službene novine F BiH“, br. 2/10)
 • Pravilnik o provođenju sustavne kontrole i poduzimanju mjera u cilju sprječavanja unošenja, širenja i kontrole prstenaste truleži gomolja krumpira koju uzrokuje bakterija Clavibacter michiganeris (Smith) Davis et al. Ssp. Sepedonicus (Spieckermannet kotthoff) Davis et al. („Službeni glasnik BiH“, 90/09)
 • Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta („Službene novine FBiH“, br. 38/11)
 • Pravilnik o jedinstvenoj metodologiji za razvrstavanje poljoprivrednog zemljišta u kategorije pogodnosti („Službene novine FBiH“, br. 43/11)
 • Naputak o postupku, radnjama i uvjetima za vršenje kontrole plodnosti zemljišta („Službene novine F BiH“, br. 72/09)
 • Naputak za ostvarenje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji za 2010. („Narodne novine ŽZH“, br. 20/09, 2/10 i 5/10)
 • Popis domaćih i odomaćenih stranih sorti poljoprivrednog bilja koje se opravdano nalaze u proizvodnji u FBiH („Službene novine FBiH“, br. 9/07)
 • Popis stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciju BiH („Službene novine FBiH“, br. 48/08)
 • Popis domaćih i odomaćenih stranih sorti poljoprivrednog bilja koje se opravdano nalaze u proizvodnji u FBiH („Službene novine FBiH“, br. 34/09)
 • Popis stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciji BiH
  („Službene novine F BiH“, br. 39/09)
 • Uputstvo o obliku vođenja evidencije o prometu fitofarmaceutskih sredstava ("Službeni glasnik BiH", Br. 86/12)
 • Odluka o upravljanju tarifnim kvotama za poljoprivredne proizvode ("Službeni glasnik BiH", broj: 56/14)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe u pogledu tehničke i kadrovske opremljenosti za obavljanje poslova iz oblasti vinogradarstva i vinarstva ("Službeni glasnik BiH", br. 62/14)
 • Instrukcija o označavanju i deklariranju merkantilnog krumpira ("Službeni glasnik BiH", broj: 83/14)
 • Pravilnik o službenom nadzoru sadnog materijala poljoprivrednog bilja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 13/15)
 • Pravilnik o službenom nadzoru sjemenskih usjeva u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 14/15)

VODOPRIVREDNA INSPEKCIJA

Zakoni:

 • Zakon o vodama („Službene novine FBiH“ br. 70/06 i 12/15)
 • Zakon o vodama Županije Zapadnohercegovačke(„Narodne novine“ br. 12/15)
 • Zakon o slatkovodnom ribarstvu („Službene novine FBiH“ br. 64/04 i 27/10)
 • Zakon o koncesijama ŽZH („Narodne novine ŽZH“, br. 7/01, 7/03 i 13/07¸)
 • Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine ŽZH”, br. 8/13)
 • Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine ŽZH”, br. 4/99, 15/01, 10/03 i 18/11)
 • Zakon o građenju („Narodne novine ŽZH”, br. 4/99, 15/01, 10/03 i 18/11)

Podzakonski akti:

 • Uredba o kategorizaciji vodotoka („Službeni list SR BiH“, br. 19/86)
 • Uredba o klasifikaciji voda međurepubličkih vodotoka, međudržavnih voda i obalnog mora Jugoslavije („Službeni list SR BiH“, br. 6/78)
 • Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda („Službene novine FBiH“ br 26/09)
 • Uredba o opasnim i štetnim tvarima u vodama („Službene novine FBiH“ br. 43/07)
 • Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka ("Službene novine FBiH", Br. 4/13)
 • Pravilnikom o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama („Službeni glasnik BiH“, br. 26/10)
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih tvari za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sustav javne kanalizacije odnosno drugi prijemnik („Službene novine FBiH“, br. 50/07)
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih tvari za vode koje se nakon pročišćavanja iz sustava javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik („Službene novine FBiH“, br. 50/07)
 • Pravilnik o uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju koristiti za piće („Službene novine FBiH“, br. 51/02)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine FBiH“, br. 31/15)
 • Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu („Službene novine F BiH“, br.71/09)
 • Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obveza na temelju opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine FBiH“, br. 92/07, 46/09 i 79/11)
 • Pravilnik o minimumu sadržaja općeg akta o održavanju, korištenju i nadzoru vodoprivrednih objekata („Službene novine FBiH“, br. 18/07)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra („Službene novine FBiH“, br. 26/09)
 • Pravilnik o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru („Službene novine FBiH“, br. 26/09)
 • Pravilnik o uspostavi i upravljanju informacijskim sustavom voda („Službene novine F BiH“, br. 77/09)
 • Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti agencija za vode i načinu izdavanja ovlaštenja ("Službene novine F BiH", br. 75/09 i 43/10)
 • Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati specijalizirana i ovlaštena pravna osoba za provođenje mjera otklanjanja ili sprječavanja zagađenja voda u slučaju iznenadnog zagađenja ili opasnosti od iznenadnog zagađenja voda i načinu davanja ovlaštenja („Službene novine FBiH“, br. 6/11)
 • Odluka o granicama riječnih bazena i vodnih područja na teritoriju FBiH („Službene novine FBiH“, br. 41/07)
 • Odluka o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine FBiH“, br. 46/07)
 • Odluka o prenošenju prava upravljanja i korištenja na zaštitnim vodoprivrednim objektima u vlasništvu FBiH na području općina Čapljina, Mostar – Jug, Ljubuški i Grude („Službene novine FBiH“, br. 46/02)
 • Odluka o karakterizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uvjetima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda
  (Službene novine FBiH, br. 01/14)
 • Instrukcija o izdavanju vodnih akata za radove koji se izvode na sanaciji i održavanju vodotoka („Službene novine FBiH“, br. 4/11)

ŠUMARSKA INSPEKCIJA

Zakoni:

 • Zakon o šumama ("Narodne novine ŽZH", Broj: 8/13 i 6/20)
 • Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja („Službene novine FBiH“, br. 71/05 i 8/10)
 • Zakon uvjetima rezanja drveta („Službene novine FBiH“, br. 27/97)
 • Zakon o šumama („Službene novine FBiH“, br. 20/02, 29/03 i 37/04)
 • Zakon o lovstvu ( „Službene novine FBiH“, br. 44/06, 8/10 i 81/14)

Podzakonski akti:

 • Naputak o načinu obračunavanja, rokovima i postupku plaćanja naknada za zaštitu, unapređenje i podizanje novih šuma i za ruralni razvoj, ("Narodne novine ŽZH", broj: 12/13)
 • Uredba o šumama ("Službene novine F BiH", br. 83/09, 26/10, 38/10 i 60/11)
 • Uredba o uvjetima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i zasnivanju prava služnosti ("Narodne novine ŽZH", br. 9/14)
 • Pravilnik o uvjetima pod kojima se vrši paša, žirenja, brst, kresanje grana i krčenja, skupljanje listinca i mahovine
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz područja šumarstva
 • Pravilnik o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu sekundarnih šumskih proizvoda („Službene novine FBiH“, br. 66/05)
 • Pravilnik o načinu obilježavanja granica državnih šuma i šumskog zemljišta o vrsti postavljanju graničnih znakova („Službene novine FBiH“, br. 55/02)
 • Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu („Službene novine FBiH“, br. 62/02)
 • Pravilnik o elementima za izradu šumskogospodarskih osnova. .(„Službene novine FBiH“, br. 60/02)
 • Pravilnik o obujmu mjera o uspostavi i održavanju šumskog reda i način njihove provedbe („Službene novine FBiH“, br. 62/02)
 • Pravilnik o zadacima čuvara šuma, načinu izvršavanja zadataka, obliku i sadržaju legitimacije čuvara šuma i kriterijima za utvrđivanje veličine čuvarskog rejona („Službene novine FBiH“, br. 62/02)
 • Pravilnik o procedurama i vremenskim ograničenjima za prodaju šume , pravu prvenstva kupovine i uvjetima za zamjenu šume („Službene novine FBiH“, br. 19/04)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu („Službene novine FBiH“, broj 2/03, 48/03)
 • Pravilnik o načinu označavanja, obrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo („Službene novine FBiH“, br. 11/04, 30/05)
 • Pravilnik o sadržaju planova za zaštitu šuma od požara („Službene novine FBiH“, br. 21/04)
 • Pravilnik o minimalno tehničkim, tehnološkim i drugim uvjetima za obavljanje djelatnosti rezanja drveta u pilanama („Službene novine FBiH“, br. 14/02, 26/02)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja katastra lovišta ("Službene novine FBiH", br. 5/08)
 • Pravilnik o uvjetima koji osiguravaju zadržavanje kakvoće sjemena ("Službene novine FBiH", br. 75/12)
 • Pravilnik o uslovima koje moraju zadovoljavati ovlašćene ustanove za izradu programa gospodarenja sjemenskim sastojinama i sjemenskim zonama i za njihovu reviziju ("Službene novine FBiH", br. 75/12)
 • Pravilnik o visini naknade za izvršeni stručni pregled proizvodnje sjemena i sadnog materijala i utvrđivanje kakvoće i deklariranja sjemena i sadnog materijala ("Službene novine FBiH", br. 75/12)
 • Odluka o utvrđivanju visine naknade za obavljanje službene provjere, izdavanje službene potvrde i obavljanje fitosanitarnog pregleda ("Službeni glasnik BiH", Br. 103/12)
 • Odluka o uvjetima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi prava služnosti ("Službene novine FBiH", br. 59/10)
 • Odluka o ustanovljenju lovišta na području Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine ŽZH", br. 5/10)
 • Odluka o načinu pretvaranja šumskog zemljišta u građevinsko (Službene novine FBiH 108/12)
 • Pravilnik o obvezama korisnika fitofarmaceutskih sredstava ("Službeni glasnik BiH", Br. 101/12)
 • Pravilnik o načinu obilježavanja posuda u vinariji i sadržaju i načinu vođenja vinarijske evidencije („Službene novine FBiH“, broj: 30/14)
 • Naputak o načinu obračunavanja, rokovima i postupku plaćanja naknada za zaštitu i unaprjeđenje šuma ("Službene novine F BiH", br.44/10)
 • Cjenik odstrjela i uporaba divljači te drugih usluga u lovištu na bazi tržišne vrijednosti ("Službene novine F BiH", br.74/12)

RUDARSKOGEOLOŠKA INSPEKCIJA

Zakoni:

 • Zakon o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH", br. 26/10)
 • Zakon o rudarstvu Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine ŽZH“, br. 2/99 i 7/14)
 • Zakon o geološkim istraživanjima Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine ŽZH“, br. 2/99 i 7/14)
 • Zakon o koncesijama („Narodne novine ŽZH“, br. 13/13)
 • Zakon o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu („Narodne novine ŽZH“, broj: 20/13)

Podzakonski akti:

 • Pravilnik o sadržaju elaborata, načinu i postupku klasifikacije ugljenog sloja i kategorizacije jame odnosno jamskih prostorijama prema stupnju opasnosti od eksplozivne ugljene prašine
  ("Službene novine FBiH", broj: 104/13)
 • Pravilnik o tehničkim mjerama sa mjerama zaštite pri eksploatiranju mineralnih sirovina dubinskim bušenjem (Službene novine FBiH, broj: 38/13)
 • Pravilnik o sadržaju, redoslijedu izrade, sastavnim dijelovima i načinu izrade rudarskih projekata ( „Službene novina FBiH“, br. 53-12)
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije i izrade katastra ležišta mineralnih sirovina, geoloških pojava i odobrenih istražnih prostora ( „Službene novina FBiH“, br. 38/11)
 • Pravilnik o načinu organiziranja, stručnoj osposobljenosti i tehničkoj opremljenosti službe spašavanja, vatrogasne službe i službe prve pomoći u rudarskom gospodarskom društvu ( „Službene novine FBiH“, br. 64/12)
 • Pravilnik o sadržaju elaborata, načinu i postupku kategorizacije ugljenih slojeva i jama i razvrstavanju jamskih prostorija prema stupnju opasnosti od metana ( „Službene novine FBiH“, br. 59/12)
 • Pravilnik o polaganju ispita za samostalno rukovanje eksplozivnim sredstvima u oblasti rudarstva ("Službene novine FBiH" Br. 13/11)
 • Pravilnik o načinu raspolaganja mineralnom sirovinom i jalovinom iskopanom prilikom izvođenja građevinskih i drugih radova, ("Narodne novine ŽZH", broj: 9/14)
 • Pravilnik o obavljanju tehničkog pregleda rudarskih objekata, postrojenja, uređaja i instalacija, sadržaju zapisnika, načinu imenovanja članova povjerenstva i naknadama, ("Službene novine FBIH", broj: 48/14)
 • Instrukcija o pružanju pomoći drugim tijelima uprave, javnim poduzećima i drugim pravnim osobama koje vrše javne ovlasti („Narodne novine“, br. 3/15)