Besplatni anonimni telefon građana 0800 800 20

URBANISTIČKOGRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

Zakoni:

 • Zakon o građevinskim proizvodima ("Službene novine F BiH", br. 78/09)
 • Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine ŽZH”, br. 4/99, 15/01, 10/03 i 18/11)
 • Zakon o građenju („Narodne novine ŽZH”, br. 4/99, 15/01, 10/03 i 18/11)

Podzakonski akti:

 • Uredba o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju („Službene novine FBiH“, br. 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14 i 53/15)
 • Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta odnosno građevine ( „Narodne novine ŽZH“, br. 7/00)
 • Pravilnik o tehničkim svojstvima sustava ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije u građevinama
  („Službene novine F BiH“, br. 49/09)
 • Pravilnik o tehničkim svojstvima sustava grijanja i hlađenja građevina
  („Službene novine F BiH“, br. 49/09)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za toplinsku zaštitu građevina i racionalnu uporabu energije
  („Službene novine F BiH“, br. 49/09)
 • Pravilnik o ocjenjivanju usklađenosti građevinskih proizvoda ("Službene novine F BiH", br. 88/10)
 • Pravilnik o označavanju građevinskih proizvoda
  ("Službene novine F BiH", br. 88/10)
 • Pravilnik o tehničkim odobrenjima za građevne proizvode („Službene novine FBiH“, broj: 2/11)
 • Pravilnik o pregledu i usklađenosti projektne dokumentacije („Službene novine FBiH“, broj: 58/14)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine („Službene novine FBiH“, broj: 58/14)

INSPEKCIJA ZA CESTE

Zakoni:

 • Zakon o cestovnom prijevozu na području Županije Zapadnohercegovačke,
  ("Narodne novine ŽZH", br. 25/16)
 • Zakon o cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 12/10 i 16/10)
 • Zakon o javnim cestama Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine ŽZH“, br. 3/12 i 20/19)
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine ŽZH", br. 17/14, 17/15 i 10/17)
 • Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 6/06, 75/06, 44/07 i 84/09)

Podzakonski akti:

 • Pravilnik o sustavu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 53/15 i 47/16)
 • Odluku o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine ŽZH, Br. 17/12)
 • Odluku o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine ŽZH, Br. 17/12)
 • Pravilnik o održavanju javnih cesta, (Narodne novine ŽZH, Br: 5/13)
 • Pravilnik o postavljanju reklamnih znakova na cestama, (Narodne novine ŽZH, Br: 5/13)
 • Pravilnik o izmjenama l dopunama pravilnika o uvjetima i visini naknade za korištenje cestovnog zemljišta za pružanje usluga i obavljanje pratećih djelatnosti korisnicima uz autoceste i brze ceste (Službene novine FBiH, br. 13/13 i 4/15)
 • Pravilnik o obliku i sadržaju oznaka i druge prometne signalizacije kojim se označava granični prijelaz i njegovo područje, kao i o načinu postavljanja tih oznaka i signalizacije („Službeni glasnik BiH“, br. 17/10)
 • Pravilnik o temeljnim uvjetima koje javne ceste i njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati s aspekta sigurnosti prometa („Službeni glasnik BiH“, br. 13/07)
 • Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba („Službeni glasnik BiH“, br. 66/07 i 70/07)
 • Pravilnik o turističkoj signalizaciji na cestama („Službeni glasnik BiH“, br. 13/07)
 • Pravilnik o vođenju evidencije o javnim cestama i objekata na njima („Službeni glasnik BiH“, br. 13/07)
 • Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila („Službeni glasnik BiH“, br. 17/07)
 • Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u prometu na cestama („Službeni glasnik BiH“, br. 23/07 i 50/07)
 • Pravilnik o postavljanju reklamnih znakova na cestama ("Službene novine F BiH", br. 75/10)
 • Pravilnik za utvrđivanje uvjeta za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste („Službeno novine F BiH“, br. 81/10)
 • Pravilnik o održavanju javnih cesta („Službene novine FBiH“, br. 69/10)
 • Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za izgradnju i uporabu autobusnih stajališta ("Službene novine F BiH", br. 69/10)
 • Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje izvanrednog prijevoza i visinu naknade za izvanrednu uporabu cesta („Službene novine FBiH“, br. 52/02 i 20/03)
 • Pravilnik o cestovnim prijelazima („Službene novine FBiH“, br. 42/06)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za postavljanje znakova, informacija i natpisa u cestovnom pojasu („Narodne novine ŽZH“, br. 3/02)
 • Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta ("Službene novine F BiH", br. 75/10 i 51/15)
 • Pravilnik o uvjetima i visini naknade za korištenje cestovnog zemljišta za pružanje usluga i obavljanje pratećih djelatnosti korisnicima uz autoceste i brze ceste („Službeno novine F BiH“, br. 81/10 i 13/13)
 • Uputa o jedinstvenom načinu obračuna za povrat sredstava što se plaćaju pri registraciji motornih i priključnih vozila („Službene novine FBiH“, br. 48/03)
 • Pravilnik o licenciranju izvođača radova redovitog održavanja javnih cesta („Službene novine FBiH“, br. 69/10, 3/11 i 69/10)
 • Odluka o visini plaćanja naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu („Službene novine FBiH“, br. 52/02)
 • Uredba o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne ceste (Službene novine FBIH", br. 7/11)
 • Pravilnik za utvrđivanje prekomjernog korištenja javnih cesta ( "Službene novine F BiH", br. 69/10)
 • Uredba o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u F BiH ("Službene novine F BiH, br. 87/10, 34/14 i 54/15)
 • Uredbu o visini naknade za korištenje zemljišta uz regionalne ceste, (Narodne novine ŽZH, broj: 3/13)
 • Odluka o razvrstavanju cesta u autoceste i brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste („Službene novine FBiH“, br. 24/14 i 95/14)
 • Odluka o kategorizaciji lokalnih cesta u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine ŽZH“, br. 19/14)
 • Naputak o određivanju udjela kantona, jedinica lokalne samouprave i mjerodavnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od neizravnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2015. godinu („Službene novine FBiH“, br. 105/14)
 • Uredba o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Službene novine FBiH“, br. 16/15)
 • Instrukcija o pružanju pomoći drugim tijelima uprave, javnim poduzećima i drugim pravnim osobama koje vrše javne ovlasti („Narodne novine“, br. 3/15)

KOMUNALNA INSPEKCIJA

Zakoni:

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine ŽZH“, br. 9/13)
 • Zakon o najmu stanova („Narodne novine ŽZH“, br. 15/01)
 • Zakon o uporabi upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređenja zgrada („Narodne novine ŽZH“, br. 15/01)

INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Zakoni:

 • Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH“, br. 33/03 i 38/09)
 • Zakon o zaštiti prirode („Službene novine FBiH“, br. 33/03)
 • Zakon o zaštiti zraka („Službene novine FBiH“, br. 33/03 i 4/10)
 • Zakon o upravljanju otpadom
  („Službene novine FBiH“, br. 33/03 i 72/09)
 • Zakon o zaštiti voda („Službene novine FBiH“, br. 33/03)
 • Zakon o fondu za zaštitu okoliša („Službene novine FBiH“, br. 33/03)
 • Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine ŽZH“, br. 8/13)
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala ("Službene novine FBiH", Br. 109/12)

Podzakonski akti:

 • Uredba o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije (Službene novine FBiH, broj: 26/20)
 • Pravilnik o sadržaju i obliku zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru vozila za prijevoz opasnih tvari, (Narodne novine ŽZH, broj: 28/15)
 • Pravilnik o izgledu i sadržaju isprave o prijevozu opasnih tvari te sadržaj upute o posebnim mjerama sigurnosti koje se poduzimaju pri prijevozu opasnih tvari (Narodne novine ŽZH, broj: 28/15)
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje (Službene novine FBiH 3/13)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu
  („Službene novine F BiH“, 31/12)
 • Uredba o načinu prikupljanja, odlaganja, razvrstavanja i obavljanja otkupa sekundarnih sirovina i otpadnog materijala („Narodne novine ŽZH“, br. 10/07)
 • Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu („Narodne novine ŽZH“, br. 02/06)
 • Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati nositelji izrade studije o utjecaju na okoliš i visini naknade i ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja na okoliš
  („Službene novine F BiH“, 45/09 i 43/10)
 • Pravilnik o prekograničnom prometu otpadom („Službene novine FBiH“, br. 7/11 i 39/15)
 • Pravilnik o uvjetima za rad postrojenja za spaljivanje otpada ("Službene novine FBiH", Br. 12/05)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima za rad postrojenja za spaljivanje otpada ("Službene novine FBiH", Br. 102/12)