Besplatni anonimni telefon građana 0800 800 20

Zakoni:

 • Zakon o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine
  (Službene novine FBiH, broj: 102/13 i 8/15)
 • Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ( „Narodne novine ŽZH“, br. 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13)
 • Zakon o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine ŽZH“, br. 6/21)
 • Zakon o upravnom postupku („Službene novine FBiH“, br. 2/98, 48/99)
 • Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, br. 35/05)
 • Zakon o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 73/14)
 • Zakon o prekršajima („Službene novine FBiH“, br. 63/14)
 • Zakon o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine ŽZH“, br. 9/06 i 9/20)
 • Zakon o prekršajima („Narodne novine ŽZH“, br. 6/96, 5/97, 10/99, 8/02, 1/06, i 9/06)
 • Zakon o inspekcijama Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine ŽZH", br. 4/09)
 • Zakon o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave („Narodne novine ŽZH“, br. 17/09 i 17/11)
 • Zakon o izvršavanju proračuna Županije zapadnohercegovačke za 2013.godinu, ("Narodne novine ŽZH", broj: 6/13)
 • Zakon o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine ŽZH", broj: 8/14)
 • Zakon o javnim nabavama ("Službeni glasnik", broj: 39/14)
 • Zakon o pečatu Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine ŽZH", broj: 14/13 i 24/15)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uporabi grba i zastave Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine ŽZH", broj: 20/13)
 • Zakon o javnom okupljanju ("Narodne novine ŽZH", broj: 5/15)
 • Zakon o izvršavanju proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu ("Narodne novine", broj: 6/15)
 • Zakon o unutаrnjem platnom prometu ("Službene novine FBiH", broj: 48/15)
 • Zakon o igrama na sreću ("Službene novine FBiH", broj: 48/15)

Podzakonski akti:

 • Pravilnik o kriterijima, načinu i postupku ocjenjivanja namještenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Narodne novine ŽZH, br. 17/20)
 • Uredba o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele (Narodne novine ŽZH, br. 23/19)
 • Računovodstvene politike za korisnike proračuna Županije Zapadnohercegovačke i riznicu Županije Zapadnohercegovačke, (Narodne novine ŽZH, br. 21/19)
 • Pravilnik o procedurama za povrat, preknjižavanje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda s jedinstvenog računa riznice Županije Zapadnohercegovačke i postupku umanjenja obveza (Narodne novine ŽZH, br. 19/19)
 • Pravilnik o uzimanju uzoraka i proizvoda i njihovo dostavljanje na ispitivanje ovlaštenim stručnim institucijama
  ("Službene novine FBiH", broj: 102/16)
 • Pravilnik o uzimanju uzoraka i proizvoda i njihovo dostavljanje na ispitivanje ovlaštenim stručnim institucijama
 • Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit
  (Službene novine FBiH, broj: 88/16)
 • Pravilnik o postupku prodaje, najma, čuvanja i održavanja oduzete imovine (Službene novine FBiH, broj: 5/16)
 • Naputak o blagajničkom poslovanju ("Narodne novine ŽZH", broj: 24/15)
 • Uredba o osnivanju stegovnog vijeća, ("Narodne novine ŽZH", broj 17/13)
 • Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju stegovnog vijeća, ("Narodne novine ŽZH", broj 7/15)
 • Uredba o poslovima tehničke zaštite koji se odnose na korištenje alarmnih sustava, videonadzora ili drugih tehničkih sredstava i opreme te poslove intervencije u slučaju aktiviranja alarmnog sustava ("Službene novine FBiH", broj: 72/15)
 • Uredba o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem (Službene novine FBiH, broj: 72/15 i 82/15)
 • Organizacijska klasifikacija za Proračun i proračunske korisnike Županije Zapadnohercegovačke za 2013. godinu ("Narodne novine ŽZH", broj 18/12)
 • Naredba o izmjenama i dopunama naredbi o uplatnim računima za administrativne takse ("Službeni glasnik BiH", br. 3/12)
 • Naredba o izmjenama i dopunama naredbi o uplatnim računima za administrativne pristojbe ("Službeni glasnik BiH", br. 19/14, 31/14 ,68/14, 6/15 i 12/15)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine FBiH", br. 27/13)
 • Pravilnik o načinu vođenja jedinstvenog registra genetički modificiranih organizama ("Službeni glasnik BiH", br. 17/12)
 • Uredba o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u županiji Zapadnohercegovačkoj, (Narodne novine žzh, broj: 17/13)
 • Uredba o izmjenama i dopunama Tarife upravnih pristojbi Zakona o županijskim upravnim pristojbama (Narodne novine ŽZH, Br. 17/12)
 • Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće („Službene novine FBiH“, br. 63/10, 22/11 i 51/12)
 • Uredba o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva županijskih tijela uprave i županijskih upravnih organizacija („Narodne novine ŽZH“, br. 13/08)
 • Uredba o uredskom poslovanju tijela uprave i službi za upravu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine ŽZH“, br. 11/09 i 02/20)
 • Naputak o sadržaju obrasca izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku (Narodne novine ŽZH, Br. 2/99)
 • Naputak o određivanju udjela kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih tijela za ceste u prihodima od neizravnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2013. godinu ("Službene novine FBiH", Br. 111/12)
 • Naputak o načinu obavljanja uredskog poslovanja u tijelima uprave i službama za upravu u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine ŽZH", br. 14/09 i 6/14/a>)
 • Uredba o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, ("Narodne novine ŽZH", broj 17/13 i 29/20)
 • Uredba o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika VII stupnja stručne spreme u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine ŽZH“, br. 15/09)
 • Uredba o poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za obavljanje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnoga odnosa ("Narodne novine ŽZH", br.10/09, 10/13 i 23/15)
 • Uredba o dopunskim poslovima temeljne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe koje obavljaju namještenici („Narodne novine ŽZH“, br. 10/09)
 • Uredba o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH („Službene novine FBiH“, br. 74/12)
 • Uredba o naknadi troškova svjedocima, vještacima i tumačima u upravnom postupku ("Narodne novine ŽZH", broj: 23/13)
 • Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu (Službeni glasnik BiH, br. 11/13)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije ("Službeni glasnik BiH", br. 25/09)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije („Službene novine FBiH“, br. 50/07 i 44/08)
 • Pravilnik o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku imenovanja i postavljanja državnog službenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine ŽZH“, br. 11/09)
 • Pravilnik o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku popune upražnjenih radnih mjesta državnih službenika sa liste prekobrojnih („Narodne novine ŽZH“, br. 11/09)
 • Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine ŽZH“, br. 11/09 i 5/10)
 • Pravilnik o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljanja državnih službenika u slučaju prijenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08 i 56/09)
 • Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za obavljanje proizvodnje osvježavajućih bezalkoholnih piće, voćnih sokova i sirupa i flaširanih voda(„Službene novine FBiH“, br. 81/06 i 60/12)
 • Pravilnik o obliku i sadržaju iskaznice inspektora tijela uprave i službi za upravu, (Narodne novine ŽZH, br. 19/12)
 • Odluka o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva tijela uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 30/13)
 • Odluka o uplati javnih prihoda od neizravnih poreza, cestovnih naknada i posebnih naknada za ceste na račun javne ustanove ceste županije Zapadnohercegovačke,
  (Narodne novine ŽZH, Br. 2/13)
 • Odluka o naknadama iz osnova materijalnih prava uposlenih kod korisnika proračuna u Županiji Zapadnohercegovačkoj
  („Narodne novine ŽZH“, br. 1/17, 17/17, 24/17 i 29/20)
 • Odluka o primjeni metodoligije analiza utjecaja propisa u radu tjela uprave Županije zapadnohercegovačke („Narodne novine ŽZH“, br. 2/11)
 • Odluka o davanju na korištenje službenih motornih vozila (Narodne novine ŽZH, Br. 17/12)
 • Odluka o utvrđivanju osnovice za izračun bruto plaće izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u Županiji Zapadnohercegovačkoj, državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe i ostalih uposlenika korisnika proračuna Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine ŽZH“, br. 6/10, 10/14, 11/14 i 15/15)
 • Pravilnik o vođenju evidencije o inspekcijskom nadzoru i sadržaju Obrasca-knjige („Narodne novine ŽZH“, br. 9/10)
 • Pravilnik o načinu pečaćenja i načinima zatvaranja poslovnih prostorija u kojima je određena zabrana rada („Narodne novine ŽZH“, br. 10/10)
 • Pravilnik o postupku smještaja, čuvanja, načina prodaje ili uništenja privremeno oduzete robe u postupku inspekcijskog nadzora
 • Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodnih i ostalih državnih službenika u županijskim tijelima državne službe („Narodne novine ŽZH“, br. 10/08 i 4/10)
 • Odluka o uspostavi elektronskog registra upravnih postupaka na nivou FBiH („Službene novine FBiH“, br. 78/11)
 • Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda proračuna i Izvanproračunskih fondova na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH, br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18 i 27/18")
 • Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u županijskim tijelima državne službe („Narodne novine ŽZH“, br. 10/08)
 • Odluka o klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 60/14)
 • Etički kodeks za državne službenike u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine ŽZH“, br. 11/09)
 • Etički kodeks za inspektore u Županiji Zapadnohercegovačkoj.
 • Pravila i postupci za izradu Zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 71/14)
 • Instrukcija o načinu uplate, kontrole i povrata naknada propisanih člankom 108. Zakona o javnim nabavama („Službene novine FBiH“, br. 86/14)
 • Pravilnik o postupku izravnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, br. 90/14)
 • Pravilnik o obliku jamstva za ozbiljnost ponude i provedbu ugovora („Službeni glasnik BiH“, br. 90/14)
 • Naputak o uvjetima i načinu objave obavijesti i dostavljanja izvješća u postupcima javnih nabava u Informacijski sustav "E-nabave" („Službeni glasnik BiH“, br. 90/14)
 • Naputak o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH“, br. 90/14)
 • Naputak za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, br. 90/14 i 20/15)
 • Naputak o uspostavi i vođenju sustava kvalifikacije („Službene novine FBiH“, br. 100/14)
 • Naputak o uspostavi i vođenju sustava kvalifikacije („Službeni glasnik BiH“, br. 96/14)
 • Naputak o uvjetima i načinu na koji sektorsko ugovorno tijelo dodjeljuje ugovore povezanom poduzeću, poslovnom partnerstvu ili sektorskom ugovornom tijelu koje je sastavni dio poslovnog partnerstva(„Službeni glasnik BiH“, br. 97/14)
 • Pravilnik o obrascu zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka („Službene novine FBiH“, br. 105/14 i 10/15)
 • Odluka o obveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“, br. 103/14)
 • Pravilnik o uspostavljanju i radu povjerenstva za nabave („Službeni glasnik BiH“, br. 103/14)
 • Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, br. 104/14)
 • Pravilnik sa popisom ugovornih tijela po kategorijama koja su obvezna primjenjivati zakon o javnim nabavama („Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda Službeni glasnik BiH“, br. 21/15)
 • Instrukcija o pružanju pomoći drugim tijelima uprave, javnim poduzećima i drugim pravnim osobama koje vrše javne ovlasti („Narodne novine“, br. 3/15)
 • Odluka o radnom vremenu u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine ŽZH“, br. 13/15)